Przetargi.pl
„Wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach i usług konwojów gotówki”

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-101 Polkowice, Kard. B. Kominka 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 08 00 , fax. 76 746 08 48
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.
  Kard. B. Kominka 7
  59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 08 00, fax. 76 746 08 48
  REGON: 390760852
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyPodmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach i usług konwojów gotówki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu PCUZ – ZOZ S.A. w Polkowicach i usług konwojów gotówki.2. Obiekt PCUZ ZOZ S.A. winien być objęty ochroną fizyczną od poniedziałku do piątku w godz. 1800 – 600, a w soboty, niedziele i święta – całodobowo przez jednego pracownika ochrony, w pozostałym zakresie usługa monitorowania obiektu w części lub całości.3. Usługa ochrony realizowana będzie w szczególności poprzez:a) obserwację ruchu osobowego na ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu,b) obserwację zachowań ludzkich w poczekalniach dla pacjentów,c) obserwację i kontrolę zamknięć pomieszczeń, gabinetów oraz stref wydzielonych,d) stałe, aktywne i pełne inicjatywy działania pracowników ochrony,e) podejmowanie czynnych interwencji w sytuacjach zagrożenia oraz zakłócenia spokoju,f) wsparcie ochrony fizycznej w postaci własnej bądź zewnętrznej grupy interwencyjnej (Wykonawca winien dołączyć oświadczenie jego podwykonawcy, że ten udostępni mu grupę interwencyjną. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 15 do SIWZ).g) współdziałanie ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe i inne).4. Zakres ochrony winien obejmować również:1) Nadzór i kontrolę terenu zewnętrznego poprzez:a) obserwację parkingów zewnętrznych oraz stref dojazdu do obiektu,b) obserwację i sprawdzenia wyjść awaryjnych, dróg ewakuacyjnych oraz sprzętu ppoż.,c) obserwacje ruchu osobowego i zachowań ludzkich na terenie zewnętrznym, przyległym do obiektu,d) obserwację i kontrolę zamknięć drzwi zewnętrznych,e) obserwacje i prowadzenie działań prewencyjnych na terenie przyległym do obiektu.2) Kontrolę pomieszczeń biurowych i gabinetów lekarskich czy są pozamykane.3) Otwarcia dokonuje Wykonawca, po wyłączeniu systemu alarmowego, nie wcześniej niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia pracy pracowników administracji i personelu medycznego.4) Otwarcie strefy administracyjnej lub innych pomieszczeń w soboty, niedziele oraz święta (oprócz gabinetów w których personel medyczny pełni dyżury w ramach opieki nocno-świątecznej) możliwe jest również w uzasadnionych przypadkach tj.: awarie, prace remontowe, naprawy sprzętu, obsługa akcji organizowanych na terenie przychodni lub wyjazdowych itp.5) Zamknięcie dostępu zewnętrznego do strefy administracyjnej, Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Działu Rehabilitacji, po godzinie 18.00 dokonuje Wykonawca i koduje system alarmowy, po zakończeniu prac porządkowych przez pracowników obsługi.6) Klucze do pomieszczeń biurowych i gabinetów lekarskich przechowywane są na portierni w gablocie zamykanej na klucz. Kluczem od gabloty w godzinach pracy dysponuje pracownik portierni, a po godz. 18.00 pracy pracownik firmy ochroniarskiej.7) Wydawanie i przyjmowanie klucza(y) do pomieszczeń biurowych i gabinetów lekarskich odbywa się za pisemnym potwierdzeniem w „Książce wydawania i zwrotu kluczy”. Przekazywanie klucza(y) odbywa się po godz. 18.00 pod nadzorem pracownika firmy ochroniarskiej.8) W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie solą schodów przy wejściu głównym do przychodni lekarskiej od poniedziałku do piątku w godz. 1800 – 600, a w soboty, niedziele i święta – w ciągu doby w zależności od potrzeb. Sól zapewni Zamawiający.5. Obiekt Zamawiającego objęty ochroną jest wyposażony w następujące urządzenia monitorujące:a) Kamera TVU zewnętrzna BFF-41F,b) Kamera TVU wewnętrzna BBM-25F,c) Monitor Thomson 22HR3234 22”,d) Monitor Grunding GML-1930M 19”,e) Urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu Rejestratory BCS - 3 szt.f) Stacja PC - łącząca 3 rejestratory.6. Obiekt Zamawiającego posiada monitoring jak w pkt. 5, który obejmuje ciągi komunikacyjne, w miejsca których monitoring nie obejmuje, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony fizycznej - przychodnia czynna jest całodobowo. 7. Wykonawca winien posiadać uprawnienia wykonywania usługi objętej umową koncesji i opracowania dla Zamawiającego planu ochrony obiektu.8. Usługi konwojów gotówki w granicach administracyjnych Polkowic:a) średnia Ilość konwojów w miesiącu – 4 tj.: 1 x w tygodniu (piątek),b) na trasie: PCUZ-ZOZ S.A. – Bank Spółdzielczy w Polkowicach,c) maksymalna liczba jednostek obliczeniowych dla jednego konwoju – 2 pakiety,d) dodatkowe zapotrzebowanie na konwoje gotówki zgłaszane będzie w dniu poprzedzającym dzień konwoju do godz. 15.30, a w wyjątkowych sytuacjach w dniu konwoju do godz. 8.30.e) pojazd do konwojowania gotówki będzie podstawiany do siedziby PCUZ-ZOZ S.A. do godz.11.00.f) Zamawiający zastrzega sobie, że konwoje gotówki odbywać się będą przy pomocy pojazdów spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przed przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 793 z późn. zmianami). g) w przypadku awarii samochodu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ciągu 30 min. drugiego pojazdu,h) Wykonawca dołączy do umowy wykaz osób (imię nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, nr licencji i nr identyfikatora) upoważnionych do kwitowania i odbioru gotówki oraz wykaz pojazdów ( marka, nr rejestracyjny, kolor) którymi będzie realizowana usługa.9. Wykonawca obowiązany jest posiadać opłacone polisy ubezpieczeniowe OC w zakresie odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej dot. ochrony fizycznej osób i mienia, kontynuowane przez cały okres obowiązywania umowy. Z uwagi na wartość ochranianego mienia minimalna wartość polisy winna wynosić 1 000 000,00 zł (słownie: jeden mln pln.).10. Podane w ust. 8 lit. a) ilości stanowią szacunkową średnią ilość wykonywanych konwojów gotówki w miesiącu. Wskazane ilości szacunkowe nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich całkowitego wykorzystania i mogą zostać ograniczone. 11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach przy ul. Kard. B. Kominka 7 będą się odbywały ryczałtowo w okresach miesięcznych.12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą za wykonywanie usług konwojów gotówki będą się odbywały na podstawie kwoty ryczałtowej ustalonej za 1 usługę konwoju gotówki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach