Przetargi.pl
ROZBUDOWA SYSTEMU DESZCZUJĄCEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ TUCHOLA

Nadleśnictwo Krzystkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Leśna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 327 65 32 , fax. 68 327 65 33
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Krzystkowice
  ul. Leśna 1
  66-010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 68 327 65 32, fax. 68 327 65 33
  REGON: 97004014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_krzystkowice/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA SYSTEMU DESZCZUJĄCEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ TUCHOLA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie systemu deszczującego o dodatkowe zbiorniki retencyjne wody na potrzeby deszczowni szkółki leśnej w Tucholi Żarskiej oraz budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym: instalacji technologicznych wody oraz sterowania. Zasilanie zbiorników z istniejącej studni głębinowej.Miejsce przedmiotowej inwestycji położone jest na terenie leśnym w powiecie żarskim, na działce nr 560 gmina Jasień, w Leśnictwie Tuchola administrowanym przez Nadleśnictwo Krzystkowice. Dojazd, do miejsc przeznaczonych pod budowę urządzeń, przez gruntową drogę pożarową o szerokości 3,0-3,5m, utwardzoną powierzchniowo tłuczniem kamiennym oraz gruntowymi drogami leśnymi. 1.1 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU System deszczowni składa się z następujących elementów: ujęcia wody przy otwartym zbiorniku retencyjnym, budynku deszczowni, pompowni I-go stopnia z filtrami oraz systemu rurociągów deszczowni wraz ze studzienkami dla elektrozaworów, studzienkami odwadniającymi i studzienką hydrantową. Na terenie przyległym usytuowane są budynki gospodarcze i socjalno-techniczne, z pozostałych stron - drogi i tereny szkółki. 1.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie opaski o nawierzchni żwirowej przy projektowanych zbiornikach, utwardzenia z kostki przy studni oraz odtworzenie terenów utwardzonych i zielonych po robotach budowlanych. Przewiduje się również wykonanie rurociągu tłocznego z istniejącej studni głębinowej do zbiorników oraz rurociągów zasilających i spustowych do obiektu pompowni oraz wykonanie włączeń do instalacji technologicznej deszczowni. Teren w obrębie pompowni bez zmian. 2. STAN TECHNICZNY – WYTYCZNE NAPRAWY Miejsce przedmiotowej inwestycji położone jest na terenie leśnym w powiecie żarskim, na działce nr 560 gmina Jasień, w Leśnictwie Tuchola administrowanym przez Nadleśnictwo Krzystkowice. Dojazd, do miejsc przeznaczonych pod budowę urządzeń, przez gruntową drogę pożarową o szerokości 3,0-3,5m, utwardzoną powierzchniowo tłuczniem kamiennym oraz gruntowymi drogami leśnymi. 3. FORMA I FUNKCJA OBIEKTÓW: 3.1. FORMA : Projektowane zbiorniki to obiekty o konstrukcji stalowej posadowione na żelbetowej płycie monolitycznej. Poziom posadowienia na rzędnej 78,85 m n.p.m. o wysokości ścian +4,90 m, w kalenicy/szczycie zbiornika +5,00 m p.p.p., niepodpiwniczony z dachem wielospadowym, samonośnym z blachy, w kolorze szarym (ocynkowany). Elewacje zbiornika to ocynkowana blacha falista stanowiąca płaszcz zewnętrzny zbiornika, kolor srebrzysto/szary. Wokół zbiornika i na dojściu zaprojektowano utwardzenie z narzutu kamiennego w obramowaniu z obrzeża betonowego. 3.2. FUNKCJA : Projektowane zbiorniki retencyjne (przepływowy i zasilający) służą do gromadzenia wody na potrzeby deszczowni szkółki leśnej. Woda tłoczona będzie z istniejącej studni głębinowej rurociągiem PEHD 63 mm do pierwszego z projektowanych zbiorników - przepływowego. Zbiornik ten może pracować jako sedymentacyjny. 4. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE: 4.1 WARUNKI OGÓLNE Podstawą opracowania projektu technologii są posiadane i uzyskane decyzje oraz wymagania Użytkownika: zgodnie z założeniami i potrzebami przyszłego Użytkownika ujęcie wody powinno zabezpieczyć potrzeby szkółki w okresie od kwietnia do listopada, przez zapewnienie maksymalnego poboru ze studni w ilości maksymalnej 6 m3/h, na dobę śr. 143 m3: 4.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE, URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE Agregat pompowy istn. - zaprojektowano zasilanie zbiorników o istniejącą pompę o parametrach Q = 6 m3/h, H = 32 m H2O, N = 2,0 kW. W studni zamontować głowicę min Ø250 mm. W głowicy przewidzieć króciec do zamontowania czujnika do pomiaru poziomu zwierciadła wody. Na rurociągu do zbiornika należy zamontować zawór zwrotny Ø50 mm oraz zasuwę odcinającą Ø50 mm. Na rurociągu dosyłowym, w budynku deszczowni, należy zamontować zawór do poboru prób wody surowej. UZS Urządzenia zabezpieczająco sterujące istn. - przeznaczone są do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych agregatów pompowych z wbudowanymi czujnikami zawilgocenia, mających wewnętrzne zabezpieczenie termobimetalowe uzwojenia (przekroczenie temperatury 130°C powoduje odłączenie styku czujnika) np. pompy GBC.3 w zakresie mocy do 4 kW. Stany awaryjne w/w czujników są sygnalizowane odpowiednimi kontrolkami na drzwiach urządzenia. Urządzenia zabezpieczająco - sterujące zabezpieczają przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania, (poniżej 180 V), pracy "na sucho", zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przekroczenie dopuszczalnej temperatury uzwojenia silnika. Urządzenie UZS.6 zbudowane jest z pięciu modułów: elektronicznego członu kontroli napięcia, elektronicznego członu poziomu lustra wody, termicznego członu nadmiarowo - prądowego, wyłącznika nadprądowego, przekaźnikowego systemu kontroli czujnika bimetalowego silnika oraz zawilgocenia komory silnika wraz ze sygnalizacjami stanów awarii na elewacji szafy sterowniczej. Wersja UZS do montowana na ścianie. Rurociągi i armatura - zaprojektowano z rur polietylenowych klasy 100 PEHD SDR 11 i 17 PN16, armatura i kołnierze zaprojektowana PN16, dopuszcza się możliwość zastosowania armatury PN10. Armatura i kształtki żeliwane emaliowane do wody, dopuszcza się stosowanie elementów z rur stalowych ocynkowanych ogniowo. Zbiorniki stalowe ocynkowane samonośne - zaprojektowano typowe zbiorniki skręcane z blach falistych od środka wyłożone folią EPDM. Zbiorniki posadowiono na fundamencie żelbetowym. Wnętrze zbiornika wyłożone jest prefabrykowaną membraną syntetyczną w kształcie worka o wymiarach dopasowanych do zbiornika. Celem zastosowania membrany EPDM jest zapewnienie szczelności zbiornika i odseparowanie magazynowanej woda od stalowego płaszcza zbiornika i izolacji. Grubość membrany wynosi min 1,0mm. Pod membraną jest układany filc przemysłowy stanowiący zabezpieczenie anty-przebiciowe od lokalnych nierówności płyty fundamentowej i płaszcza zbiornika. Materiał EPDM jest elastyczny (po rozciągnięciu do 300%, guma wraca do pierwotnego kształtu i rozmiaru). Membrana jest łatwa w montażu i nie wymaga obsługi podczas pierwszego napełniania wodą (o ile właściwie rozłożona). Prefabrykacja membrany (wulkanizacja) wykonywana jest w zakładzie produkcyjnym i na budowę dostarczana jest jako gotowa do montażu „kieszeń”. Wszystkie stalowe elementy konstrukcji oraz wyposażenia są ogniowo ocynkowane, co stanowi ochronę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Hydroizolacja zbiornika w systemie membrany EPDM wyklucza kontakt ścian zbiornika z magazynowaną wodą – gwarancja trwałości stalowego płaszcza. Lustro wody utrzymywane jest poniżej wiązarów dachowych – wydłużenie żywotność konstrukcji nośnej dachu. Wszystkie śruby są ogniowo cynkowane. Blachy stalowe płaszcza Z350, tzn. ocynkowane powłoką minimum 350g/m2. 4.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE: 4.1 Konstrukcja Żelbetowa/stalowa, monolityczna płyta żelbetowa połączona za pomocą śrub kotwowych ze ścianami, przykryta blachą na lekkiej konstrukcji stalowej. 4.2 Fundamenty Pod zbiorniki zaprojektowano płytę żelbetową zmiennej grubości 18-40 cm połączoną za pomocą śrub kotwowych ze ścianami. Płyta wylana z betonu B25 (C25/30), zbrojona podwójnie siatką o oczkach kwadratowych 25x25cm ze stali St0, A-IIIN RB500W , posadowiona na podbudowie z betonu B10 grubości 10cm. 4.3 Ściany Cylindryczny płaszcz zbiornika wykonany jest ze skręcanych na śruby ogniowo cynkowanych blach stalowych. Konstrukcję dachu stanowi przekrycie z blachy falistej połączonych z ogniowo cynkowanymi stalowymi płatwiami o przekroju zetowym. Ukształtowana powierzchnia dachu zapewnia swobodny odpływ wody deszczowej – brak ryzyka gromadzenia wody na dachu. Zbiornik mocowany jest do fundamentu za pomocą śrub kotwowych. 4.4 Dach i obróbki blacharskie Zadaszenie zbiornika - zaprojektowano dach z blachy falistej Konstrukcję dachu stanowi przekrycie z blachy falistej połączonych z ogniowo cynkowanymi stalowymi płatwiami o przekroju zetowym. Ukształtowana powierzchnia dachu zapewnia swobodny odpływ wody deszczowej – brak ryzyka gromadzenia wody na dachu. Obróbki blacharskie wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej grubości min 0,55 mm, 4.5 Umocnienia, utwardzenia Opaski: wokół zbiorników wykonać opaski żwirowe szerokości min 50 cm z obrzeżem betonowym. Przy studni utwardzenie z kostki betonowej z obrzeżem betonowym. 5. DOPUSZCZALNE ZMIANY Projektant dopuszcza zmiany do 2% wymiarów gabarytowych - bez zmiany elewacji. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych zamiennych o parametrach zgodnych z założonymi wymogami technicznymi i eksploatacyjnymi. UWAGA: Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę danych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość prac) oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załącznikach: dokumentacja projektowa- załączniki nr 8 Projekt budowlany, załącznik nr 8.1 Projekt zagospodarowania terenu rys. 1-3, załącznik nr 8.2 Rysunki 1- 9ab, szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 9, przedmiar robót – załącznik nr 10, decyzja o warunkach zabudowy – załącznik nr 13, pozwolenie wodnoprawne - załącznik nr 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wysokości 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BOŚ SA 67 1540 1056 2105 3519 7973 0001 z dopiskiem, wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „ROZBUDOWA SYSTEMU DESZCZUJĄCEGO NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ TUCHOLA”. Wskazane jest dołączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu. 5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. Oryginału wadium wnoszonego w formie jw. nie należy trwale łączyć z pozostała częścią oferty. 6. Z treści gwarancji, poręczenia (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp. Zabezpieczenie musi być wniesione w formie oryginału. 8. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.06.2019 r., do godz. 900. 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, wyłącznie w chwili uznania tego rachunku bankowego przed terminem składania ofert tj. najpóźniej do dnia 25.06.2019 r., do godz. 900 , gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. 11. Zamawiający odrzuca ofertę, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy( art.89 ust.1 pkt 7b ustawy PZP) 12. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 13. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.46 ust 1-4 ustawy. 14. Zgodnie z art.46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Na ofertę składają się: • wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru– załącznik nr 1 do SIWZ; • kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, którego łączna wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym - załącznik nr 11 do SIWZ; • aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w: o oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2, o oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3, • oryginał wniesionego wadium w formie innej niż pieniądz. • Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się oryginał pełnomocnictwa, bądź kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie. 1. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP. 4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach