Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowo deficytu budżetu Gminy Sulęcin

Urząd Miejski w Sulęcinie ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Sulęcin, ul. Lipowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 553 601 , fax. 957 552 122
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sulęcinie
  ul. Lipowa 18
  69-200 Sulęcin, woj. lubuskie
  tel. 957 553 601, fax. 957 552 122
  REGON: 52617900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowo deficytu budżetu Gminy Sulęcin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Sulęcin, jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 48 miesięcy od podpisania umowy: 1) Urząd Miejski w Sulęcinie 2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie 3) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie 4) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie 5) Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie 6) Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim 7) Przedszkole nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie 8) Przedszkole nr 2 im. Małego Odkrywcy w Sulęcinie 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1) Otwarcie, likwidację i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych również w walutach obcych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie, - możliwość obrotu walutowego między rachunkami jak również za pośrednictwem poleceń przelewu - potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - oprocentowanie środków na rachunkach, liczone jako stawka WIBOR 1M, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym, - oprocentowanie rachunków walutowych wg stawek obowiązujących w banku Wykonawcy. 2) Bezpłatne przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych (przy czym wpłaty i wypłaty realizowane będą w formie otwartej), 3) Bezpłatną realizację przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na następujących zasadach: - przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji. - przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15:00 powinny być realizowane w tym samym dniu, - możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych. 4) Bezpłatne potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy (tj. codziennym sporządzaniu WB do pobrania w formie pliku elektronicznego lub odbieranych w banku w formie papierowej). 5) Bezpłatne wdrożenie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych, w tym: - zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej zarówno w Urzędzie Miejskim jak i w jednostkach podległych, przy założeniu, że system bankowy składa się z dwóch części tj. bazy danych i aplikacji. Cześć bazodanowa może być zlokalizowana zarówno u Oferenta jak i Zamawiającego, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zabezpieczeń. Wszystkie niezbędne licencje, prawa licencyjne do części bazodanowej i części aplikacyjnej muszą być dostarczone nieodpłatnie. Aplikacja musi zapewnić import pojedynczych przelewów lub paczek przelewów eksportowanych przez system księgowy Zamawiającego. Dostęp do systemu bankowego w rozumieniu zalogowania się przez osobę upoważnioną i pracę na nim musi być dodatkowo tak zabezpieczony, aby miało to miejsce tylko i wyłącznie z lokalizacji wymienionych w ust. 1 części III SIWZ, w przypadku zlokalizowania części bazodanowej u Oferenta. - serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 12 godzin, - w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem - przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie pisemnej bez dodatkowych opłat, - przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zależności od zgłoszonych potrzeb. 6) Bezpłatna usługa rozmiany gotówki w oddziale banku. 7) Bezpłatne wydawanie blankietów czekowych do rachunków bankowych. 8) Bezpłatne wydawanie kart płatniczych do rachunku bieżącego oraz generowanie (wydruk) transakcji z karty płatniczej. 9) Bezpłatne zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot na wskazany rachunek bankowy. 10) Bezpłatne przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie. 11) Bezpłatne wydawanie opinii i zaświadczeń oraz historii prowadzonych rachunków na wniosek posiadacza rachunku. 12) Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (w tym również typu overnight), bez pobierania opłat i prowizji z tytułu obsługi lokat, z możliwością negocjowania stawek oprocentowania przy lokowaniu nadwyżek środków na okresy niestandardowe. 13) Zagwarantowanie dostępności do usług w Sulęcinie (województwo lubuskie, powiat sulęciński) (t.j. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych, odbieranie czeków) przez wszystkie dni w roku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz sobotami, w godzinach 9.30-16.30. 14) Zapewnienie dostępności wymiany walut obcych (EURO, CHF) na terenie Sulęcina. 15) Uruchamianie na wniosek zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym (w każdym roku budżetowym) z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Prawa bankowego do kwoty określonej w każdym roku przez Radę Gminy u uchwale budżetowej. Pozostałe warunki dotyczące kredytu w rachunku bieżącym: - bezpłatne rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym, udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, bez opłat i prowizji od niewykorzystanej części linii kredytowej, - kredyt oprocentowany będzie na dany dzień wg stawki WIBOR 1M ustalonej na podstawie notowania z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego\kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia, - odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, - zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. 16) Realizacja wypłat w placówkach Banku poprzez - zlecenie przez Zamawiającego przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej listy odbiorców gotówki z danymi o kwocie wypłaty, beneficjencie z podaniem co najmniej imienia i nazwiska, danych identyfikacyjnych w postaci nr PESEL lub serii i nr dowodu osobistego / paszportu, szczegółów zlecenia, terminie zlecenia wypłaty i terminie do kiedy beneficjent może odebrać gotówkę, 17) Wykonywanie operacji za pomocą terminali do obsługi płatności kartami np. Visa, MasterCard, Maestro. Akceptacja kart płatniczych z paskiem magnetycznym i z procesorem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejście w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów (dokument musi być podpisany przez podmiot udostępniający zasoby). 3. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach