Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2019) ładowarki kołowej

Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 823 434 , fax. 683 823 435
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego Świebodzin
  ul. Poznańska 10
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 683 823 434, fax. 683 823 435
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja Lasów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej (rok produkcji 2019) ładowarki kołowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Zawiera załącznik nr 1 do niniejszego postępowania Minimalny wymagany jednolity okres gwarancji – 12 miesięcy, licząc od dnia wydania przedmiotu umowy. Minimalny termin płatności 21 dni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną