Przetargi.pl
Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie -prace wykończeniowe

Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5249032 , fax. 089 5249031
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
  ul. 1 Maja 5 5
  10-117 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5249032, fax. 089 5249031
  REGON: 51090688100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie -prace wykończeniowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotowego przetargu obejmuje realizację części prac wykończeniowych tj. a) w branży budowlanej: - wykonanie docieplenia budynku wraz z wyprawami i okładzinami elewacyjnymi cokołów budynku, - wykonanie warstw wykończeniowych i balustrad tarasu zewnętrznego oraz przylegających do niego schodów, - remont murów oporowych i wykonanie nowych schodów terenowych od ul. Partyzantów, - wykonanie opasek przy budynku, - wykonanie zewnętrznych dojść i dróg dojazdowych do budynku, - wymurowanie ścianek działowych, - wykonanie tynków wewnętrznych, - wykonanie warstw posadzkowych wewnątrz budynku, bez warstwy wykończeniowej, w piwnicy na poziomie -02, - innych robót określonych w Przedmiarach Robót - wykonanie na czas realizacji robót zabezpieczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem zamontowanej w I etapie stolarki okiennej i drzwiowej. b) w branży elektrycznej i teletechniczmej - linie zasilające, układanie przewodów, przewody ka-belkowe instalacji telewizyjnej, instalacji monitoringu, instalacji pożarowego systemu alarmowego, teleinformatycznej sieci strukturalnej, systemu sygnalizacji alarmu włamania, oprawy oświetleniowe zewnętrzne; c) w branży sanitarnej - instalacja c.o. - rozprowadzenie przewodów, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej - piony i rozprowadzenie przewodów, instalacja klimatyzacji - rozprowadzenie przewodów, instalacja wentylacji - rozprowadzenie przewodów, wyrzutnie, wywietrzniki i wentylatory dachowe. Do dnia 30.06.2014r. 1. Docieplenie budynku; 2. Taras zewnętrzny; 3. Opaski przy budynku; Do dnia 30.11.2014r. - pozostałe roboty. Szczegółowy zakres ilościowych i jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia określają: 1) Przedmiar Robót, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 3) Projekt Budowlany. 4) Zapytania i odpowiedzi z dnia 08.05.2014r. i z dnia 09.05.2014r. (dotyczy przetargu unieważnionego w dniu 15.05.2014 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN słownie dwadzieścia pięć tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wbp.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach