Przetargi.pl
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. Prace budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie szkolnym. Zakres robót obejmuje realizację I etapu, między innymi: 1)Budowę placu zabaw o powierzchni 664,2m2, 2)Wykonanie ogrodzenia, 3)Dostawę i montaż małej architektury, 4)Wykonanie dojazdu technicznego oraz schodów terenowych, 5)Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, 6)Wykonanie monitoringu, 7)Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z rekultywacją. Prace polegać będą na wykonaniu następujących elementów: Branża budowlana: 1. rozbiórce nawierzchni asfaltowych wraz z utylizacją, 2. wykonaniu robót ziemnych, 3. wykonaniu podbudowy kruszywowej, stabilizowanej, 4. wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z SBR i EPDM o pow. 256,6m2, kolorystyka nawierzchni powinna być zgodna z programem Radosna Szkoła, 5. wykonaniu chodników o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm o pow. 81,4m2 w obrzeżach, 6. dostawie i montażu urządzeń zabawowych. Urządzenia należy oznaczyć tabliczkami, odpornymi na warunki atmosferyczne, informujące o sposobie użytkowania i przestrzegania zasad BHP, 7. wykonaniu ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,10m. i długości około 48,5mb wraz z 2 furtkami wyposażonymi w zamek i samozamykacz, 8. dostawie i montażu elementów małej architektury (4-ławek parkowych, 3-koszy na odpadki, tablicę z regulaminem zgodną z programem Radosna Szkoła), 9. wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 196,0m2 w krawężnikach, 10. wykonaniu dojścia i schodów terenowych z kostki betonowej gr. 6cm o pow. 11,6m2 w obrzeżach wraz z obustronnymi poręczami, 11. wykonaniu rekultywacji i założenie zieleni, Branża sanitarna: 1. wykonanie wpustu deszczowego typu ciężkiego wraz z przykanalikiem. Branża elektryczna: 1. dostawie i montażu oświetlenia zewnętrznego 2-szt, 2. dostawie i montażu monitoringu. Całość dostarczonego sprzętu w tym w szczególności kamery, musi być w 100% kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego Zintegrowanym Systemem Bezpieczeństwa Miasta Ełku (ZSBME), jednocześnie Oferent może zaoferować wymianę całego posiadanego już przez Zamawiającego ZSBME jeżeli jest to niezbędne , aby zapewnić wymagane funkcje, a rozwiązanie przez niego zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejącym ZSBME. 3. wykonaniu badań i pomiarów elektrycznych. Powierzchnia terenu realizacji inwestycji - wynosi około 1300 m2. UWAGA Zamawiający wyklucza z zakresu zamówienia budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, która ujęta jest w dokumentacji projektowej jako II etap. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany Budowa Placu Zabaw ...., szczegółowe specyfikacje techniczne. Przedmiary robót są przykładowe. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. Zawarte w projektach, SST i przedmiarach ewentualnie nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma takie same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w przedmiarze, projekcie i specyfikacji oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W przypadku zastosowania innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta , zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadały niezbędna atesty i dopuszczenia do użytkowania. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie zapewnić: a)pielęgnację zieleni do końca pierwszego roku wegetacji w zakresie obejmującym koszenie i nawożenie trawników (zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym), pielęgnację pozostałych nasadzeń (nawożenie, przycinanie), podlewanie w okresie bezdeszczowym, zabezpieczenie roślin na okres zimowy. W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Budowa Placu Zabaw ..... Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu. Gwarancja 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wraz z harmonogram rzeczowo-finansowym oraz kopię opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN (siedem tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy zamawiającego: 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 (konto Urzędu Miasta Ełku w PKO BP S.A.) Uwaga! Dokumenty dotyczące wadium winne być dołączone do oferty jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a oryginał w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty w sposób umożliwiający jej zwrot wykonawcy bez dekompletowania oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/50/status/0/rodzaj/0/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach