Przetargi.pl
Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej

Gmina Bieliny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. , fax. 413 026 107
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieliny
  ul. Partyzantów 17
  26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie, fax. 413 026 107
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej o Świętokrzyską Zagrodę Kultury w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudową infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz opracowanie i wykonanie wystawy wraz z wyposażeniem w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: a).Budynek -parametry techniczne obiektu dopuszczone zapisami ustaleń miejscowego planu: - obowiązek realizacji w ramach zagospodarowania terenu, pawilonu wystawowo-edukacyjnego, wieży widokowej oraz ogólnodostępnego placu publicznego (wieża widokowa stanowi temat odrębnej inwestycji). - wysokość budynku do 12,60m, - powierzchnia użytkowa - 1 993,1m² - kubatura budynku ok. 9 793,6m³ - zapotrzebowanie na energię cieplną - ok. 30kWh/m2/rok (budynek zakwalifikowany jako niskoenergetyczny) - zapotrzebowanie na energię elektryczną – około 28 500kWh/rok - zużycie wody na cele komunalne – 3 m3/dobę, - odprowadzenie ścieków - 3 m3/dobę. b). Program zwiedzania oparty będzie na realizacji podstawy programowej, a dzięki zróżnicowanym formom przekazu, zastosowanym środkom, odpowiednio dobranym treściom, będzie stanowił atrakcyjną formę przekazu wiedzy i praktycznych umiejętności dla różnych grup wiekowych. Program będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach organizmu. c). Opracowanie i wykonanie wystawy należy wykonać zgodnie z koncepcją scenariusza i scenografii, która stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej siwz. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg niżej wymienionych branż: - architektura, - konstrukcja, - instalacja elektryczna i oświetleniowa, nagłośnienia - instalacja wodno-kanalizacyjna, - instalacja odprowadzenia wód deszczowych - instalacja centralnego ogrzewania - instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z klimatyzacją, - instalacja monitoringu - instalacja sygnalizacji włamania i p. pożarowej, - instalacja odgromowa, - instalacja sieci komputerowej i telefonicznej, - multimedia - zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnymi przyłączami i odcinkami sieci, - dojazd i dojście do budynków w tym dziedziniec przed wejściem głównym - kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia – w przypadku ukazania się na rynku materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie lub w ramach realizacji części zaprojektuj. Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Wykaz osób do punktacji wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1a do SIWZ; 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie Załącznikiem nr 2 do SIWZ; b) nie podlega wykluczeniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 o SIWZ; 1.3) dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIV SIWZ (w formie niepieniężnej), 1.4) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 1.5) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. X pkt 2 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); 1.6) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach