Przetargi.pl
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Wolina tj. dwa odrębne obiekty: Obiekt I Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina - VII etap realizacji Obiekt II Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wolina

Gmina Nisko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Plac Wolności 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8415643, 015 8415638 , fax. 015 8415630
 • Data zamieszczenia: 2013-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nisko
  Plac Wolności 14 14
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  tel. 015 8415643, 015 8415638, fax. 015 8415630
  REGON: 00054413100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Wolina tj. dwa odrębne obiekty: Obiekt I Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina - VII etap realizacji Obiekt II Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wolina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obiekt I Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wolina - VII etap realizacji Zakres robót do wykonania: kanalizacja grawitacyjna ? 160 mm i ? 200 mm - ok. 0,12 km. Obiekt II Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Wolina Zakres opracowania obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej we wsi Wolina gmina Nisko w rejonie ulic: Sienkiewicza, Błonie, Racławickiej i Ks. Jana Twardowskiego.Długości i średnice sieci wodociągowej:- rurociąg o średnicy ? 160 mm PE - o długości 1938,50 m,- rurociąg o średnicy ? 50 mm PE - o długości 246,00 m,- rurociąg o średnicy ? 40 mm PE - o długości 115,00 m,- rurociąg o średnicy ? 32 mm PE - o długości 76,00 m,- hydranty nadziemne - szt. 10.Uwaga: Oferent, wyłoniony w drodze przetargu, jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy uproszczone. Kosztorysy te, zaakceptowane przez Zamawiającego, będą stanowiły załącznik do umowy na realizację zamówienia. Istotne uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia:Roboty dodatkowe a) Roboty dodatkowe mogą być realizowane tylko za pisemną zgodą Zamawiającego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Za roboty dodatkowe mogą być uznane te prace, które na etapie składania oferty nie można było przewidzieć przy dokonaniu aktu należytej staranności przez Oferenta.b) Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone.Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej przy ustaleniu ceny umownej, stanowią część zadania, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: Specyfikacja Techniczna, projekt budowlany, przedmiary robót, umowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.nisko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach