Przetargi.pl
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 32-852 Dębno, Wola Dębińska 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6658714 , fax. 14 6658722
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  Wola Dębińska 240 240
  32-852 Dębno, woj. małopolskie
  tel. 14 6658714, fax. 14 6658722
  REGON: 00054035700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra. Zakres robót obejmuje odcinki w miejscowości Łysa Góra: F343-F343.1-F343.2-F343.3 fi. 160mm - 66,4m, G382.3 - G382.4, fi. 200mm - 22,0m, G44-G44.1-G44.2, fi.160mm - 42,7m, G57-G57.1, fi.160mm - 17,3m, G33 po skosie do G33.3, fi, 160mm - 62,7m, G427-G428 i G428-G429, fi, 160mm - 37,0m, G29-G29,1-G29,2-G29.3, fi, 160mm - 64,8m, G37.2-G37.3-G37.4-G37,5, fi, 160mm - 54,4m, G48-G48.1, G48.1-G48.2, fi, 160mm - 43,5m, od F340, fi 160mm - 53,0m, F391.2 - F391.3, fi 200mm - 29,7m, G385 - G386.1, fi 160mm - 25,0m, G51.1- do bud., fi.160mm - 20,0m, G422-G421.1 - G421.2, fi,160mm - 52,5m, G47.2-G47.2.1, fi, 160mm, 21,0m, G51.3-G51.6 - G51.7, fi,200mm - 63,5, G47.2-G47.3-G47.4-G47.5, fi 200mm - 46,5m, G48-G48.1-G48.2, fi.160 - 43,5m, w miejscowości Sufczyn: G10- działka nr 1286/6 i 1286/5 , fi.160mm - 45,0m, E179-179.5-179.6, E 179-179.1, E 179-E180, fi. 200mm - 61,5m, F87-F88, fi.200mm - 38,5m, F154-F155, fi.200mm - 25,0m, G9b-G9b1, fi.160mm - 22,0m, G304-G304.2, fi.160mm - 29,8m, E174.1-E174.2, fi.200mm - 24,4m , F61-F62, fi.200mm - 50,7m, od F3, fi.160 - 12,0m, E20-E20.1- E22 - E22.1, fi.160mm - 71,9m, F85-F84.1-F84.2, fi.200 - 66,0m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie stanowi przedmiar robót (zał. nr 10 SIWZ), dokumentacja projektowa (zał. nr 11 SIWZ), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 12 SIWZ), wykaz odcinków (zał. nr 13 SIWZ). Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazuje się dla niektórych materiałów, wyrobów i urządzeń nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie to wszystkie użyte nazwy, znaki towarowe lub pochodzenie mają tylko takie znaczenie, że określają minimalne parametry techniczne i jakościowe wyrobów, urządzeń oraz materiałów wymaganych przez zamawiającego do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych materiałów, wyrobów i urządzeń niż wskazane w/w/w dokumentach z zastrzeżeniem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały, wyroby i urządzenia równoważne). Wykonawca, który przewiduje stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej ma obowiązek wskazać, jakie materiały, wyroby lub urządzenia zastosuje. Jakość i parametry materiałów, wyrobów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wskazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu (wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto zamawiającego nr: 40945300090030030000260006 Bank Spółdzielczy Brzesko O/Dębno z adnotacją Wadium na zadanie Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sufczyn i Łysa Góra b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancjach bankowych d) Gwarancjach ubezpieczeniowych e) Poręczeniach udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Za datę wniesienia Wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływy pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w innych dopuszczonych przez zamawiającego formach należy załączyć w formie oryginału do złożonej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gminadebno.bip.net.pl/?c=250
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach