Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Głogowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 672 100 , fax. 412 672 110
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
  ul. Głogowskiego 3/5
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 672 100, fax. 412 672 110
  REGON: 29100983400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.ostrowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego Kina Etiuda z dostawą i montażem wyposażenia wraz z wykonaniem wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa. Celem inwestycji jest poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej miasta oraz realizacja dwóch zadań budżetowych: - ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja obiektów kultury – przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa”, - „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda”. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie dokumentacji projektowej uzyskała pozwolenie na budowę Nr 210/2019 z dnia 22.05.2019 r. W ramach tych zadań zostaną wykonane:  rozbiórka istniejącej części zascenia i rozbudowa istniejącego budynku kina Etiuda w kierunku południowo-zachodnim,  przebudowa wewnątrz budynku sceny, widowni kina, układów komunikacyjnych, pomieszczeń przeznaczonych pod Centrum Tradycji Hutnictwa wraz z wykonaniem wystawy stałej, pomieszczeń pod kawiarnię, przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, budowy nowoprojektowanych instalacji,  termomodernizacja obiektu,  wykonane, dostarczone i zamontowane wyposażenie obiektu w tym realizacja wystawy Centrum Tradycji Hutnictwa podzielona na 13 działów tematycznych: • Kamienna, najpracowitsza z polskich rzek. • Starożytne hutnictwo. • W staropolskiej Kuźnicy. • Pierwsze wielkie piece. • Górnictwo i węglarstwo. • Wielki piec. • Stalownia. • Walcownia. • Ludzie huty. • Stara huta. • Oświata, sport, kultura. • Huta, dom, rodzina. • Zobacz od środka. Przedmiot inwestycji będzie realizowany na podstawie oraz zgodnie z opracowanym przez DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków projektem budowlanym, projektami wykonawczymi poszczególnych branż (w tym aranżacją wystawy stałej Centrum Tradycji Hutnictwa), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zmówienia. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego po rozbudowie i przebudowie:  Powierzchnia zabudowy 1 420,9m2  Powierzchnia użytkowa budynku 3 711,8m2  Kubatura ok. 20 721m3  Ilość kondygnacji podziemnych: 1  Ilość kondygnacji nadziemnych: 1-4  Wysokość budynku (od poziomu terenu do attyki) 10,07-16,3m  Długość budynku 67,3m  Szerokość budynku 20,4-35,1m Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Do dnia 30.06.2020 r. najemcy mają prawo korzystać z lokali zlokalizowanych wewnątrz budynku kina Etiuda. Od dnia 01.07.2020 r. Budynek zostanie wyłączony z użytkowania na okres trwania realizacji zadania. Wykonawca rozpocznie prace nie wcześniej niż 01.07.2020r. po podpisaniu przez strony protokołu przekazania placu budowy. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja projektowa .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł. (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 9:30, przy czym wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015 r poz. 978 i 1240)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. 2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Uwaga: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, których mowa w pkt 1.1) i 2) (załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ) 3) Dowód wniesienia wadium, 4) Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika: Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, Powyższe zobowiązanie ma zastosowanie w przypadku jeżeli Wykonawca nie poda w oświadczeniu złożonym wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ adresu internetowego urzędu lub organu wydającego dokument oraz dokładnych danych referencyjnych dokumentacji. - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału V, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); Wymagana forma- oryginał. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.2) (załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1) i 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://um.ostrowiec.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu - bez dodatkowego wezwania - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem. Zamawiający będzie żądał od najwyżej ocenionego Wykonawcy dostarczenia kosztorysu ofertowego, którego wartość będzie równa złożonej ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umów, wymienionych w pkt 5 i 6 rozdziału XX SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach