Przetargi.pl
„Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim”

Gmina Łękawica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-321 Łękawica, ul. Wspólna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 651 601 , fax. 338 651 701
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łękawica
  ul. Wspólna 24
  34-321 Łękawica, woj. śląskie
  tel. 338 651 601, fax. 338 651 701
  REGON: 72182634000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lekawica.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu Moszczanickim ”. Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku w Kocierzu Moszczanickim na działce nr 1750/131 na budynek piętrowy, murowany o kształcie prostokąta pokryty dachem dwuspadowym wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: -dokumentacje projektowe (Załącznik nr 7 SIWZ); -przedmiary robót (Załącznik nr 8 SWZ); -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (Załącznik nr 9 SIWZ); -postanowienia SIWZ. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia tj. dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiOR pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiOR oraz będą zgodne pod względem: a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c. charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki, konstrukcja), e. parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: - w pieniądzu- winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gilowicach - Nr rachunku 07 8141 0008 0000 1658 2000 0050 (niedopuszczalne jest wniesienie wadium w kasie Zamawiającego); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium w postaci dokumentu (gwarancji, poręczenia) należy złożyć w formie oryginału. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert (dniem wniesienia jest dzień uznania na rachunku Zamawiającego). Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, to gwarancja winna być bezwarunkowa, nieodwołalna i sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta nie zabezpieczona w formie wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach