Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul.Słowackiego 12 w Tworogu (formuła zaprojektuj-wybuduj)

Gmina Tworóg ogłasza przetarg

 • Adres: 42-690 Tworóg, Zamkowa 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tworóg
  Zamkowa 16
  42-690 Tworóg, woj. śląskie
  REGON: 276258374
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul.Słowackiego 12 w Tworogu (formuła zaprojektuj-wybuduj)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj-wybuduj opracowania dokumentacji projektowej remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka 1153/53) wraz z uzyskaniem wymaganych urzędowych decyzji, zgłoszeń i uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji (I etap) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanych pozwoleń, w tym od konserwatora zabytków. I etap – obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej w skład, której będzie wchodziła między innymi dokumentacja projektowa wszystkich branż, uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych; II etap – obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej w tym dokonanie wszelkich zgłoszeń, zawiadomień wynikających z dokumentów zawartych w dokumentacji projektowej pozyskanych w ramach wykonywania dokumentacji projektowej oraz zapewnienie wszelkich nadzorów, odbiorów. Prace budowlane polegają na wymianie pokrycia z dachówki karpiówki, wymianie rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej ( szczegóły w PFU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach