Przetargi.pl
Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Akademii Umiejętności 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
  Akademii Umiejętności 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  REGON: 000741370
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ogrodnik-bielsko.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na modernizacji dróg wewnętrznych na terenie szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej.W zakres zamówienia wchodzi:1. przebudowa dróg wewnętrznych z wykonaniem ciągów pieszojezdnych;2. opracowanie koncepcji projektowej i uzgodnienie z Inwestorem (z przedstawieniem m.in. zakresu oraz pomiar powierzchni drogi);3. opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami/zgłoszeniem na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie szkoły wraz z robotami towarzyszącymi;4. realizację/wykonawstwo przebudowy w ramach opracowanej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi odbiorami i przekazaniem do użytkowania;Inwestycja przebudowy dróg zrealizowana zostanie na działce nr 214/197; 214/215 obręb Lipnik w Bielsku-Białej przy ul. Akademii umiejętności 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 3 500 zł w formie i a zasadach określonych rozdziale XXIII SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:1.sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000 zł;2. zdolności technicznej lub zawodowej.Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresieco najmniej jednego zamówienia na budowę dróg lub placów o nawierzchni z kostki/przebudowę/ rozbudowę/remont/modernizację istniejącej drogi lub placu o nawierzchni z kostki w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto;b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie dysponowaniem na czas realizacji zamówienia co najmniej:- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;- jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert była członkiem zespołu projektującego;- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego po uzyskaniu w/w uprawnień;- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych lub inspektora nadzoru robót elektrycznych po uzyskaniu w/w uprawnień;W przypadku ustanowienia kierowników robót każdy z nich musi posiadać uprawnienia budowlane adekwatne do zakresu pełnionej funkcji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach