Przetargi.pl
Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu

GMINA ZAWIERCIE ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, LEŚNA 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 32 494 12 74, +48 32 494 12 67
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZAWIERCIE
  LEŚNA 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. +48 32 494 12 74, +48 32 494 12 67
  REGON: 276258871
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.1. Stan istniejący:Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu powstał w połowie lat 70. XX wieku. Budynek z centralnie zlokalizowaną salą widowiskową, otoczoną wokół pomieszczeniami towarzyszącymi, pomieszczeniami biurowymi oraz pracowniami plastycznymi(...)2. Zakres robót budowlanych obejmuje:2.1. Branża budowlana:1) Rozbiórki i demontaże:2) Przygotowanie podłoża dachu i technologia wykonania pokrycia dachu:3) Dach obiektu i zewnętrzne elementy – zadaszenia:4) Montaż membrany EPDM:5) Balustrady:6) Warstwy tarasów i balkonów:7) Elewacja z płyt włókno-cementowych:8) Elewacje główne tynkowane tynkiem cienkowarstwowym:9) Elewacje dziedzińca:10) Sufity podwieszane w zadaszeniach zewnętrznych:11) Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa:12) Okładziny schodów zewnętrznych:2.2 Branża elektryczna:1) Instalacja fotowoltaiczna:Budynek zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 49,28 kWp. Docelowo instalacja będzie włączona do sieci elektroenergetycznej. Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:a) moduły fotowoltaiczne 385W,b) falownik fotowoltaiczny,c) okablowanie:d) Rozdzielnie elektryczne:e) Ochronniki przepięciowe DC w obudowie,f) Konstrukcja:g) Instalacje elektryczne,h) System zabezpieczenia przed wypływem energii do sieci,i) Zabezpieczenia przeciwpożarowe,j) Ochrona przeciwprzepięciowa.2) Instalacja odgromowa;Dla zapewnienia ochrony odgromowej obiektu na dachu obiektu zaprojektowano siatkę poziomych oraz pionowych przewodów instalacji odgromowej. Przewody instalacji odgromowej wykonane będą z pręta stalowego, ocynkowanego o średnicy 8 mm. W celu ochrony urządzeń na dachu budynku zastosowane będą maszty odgromowe o podstawach betonowych o wysokości dostosowanej do chronionych urządzeń. Zaprojektowany rozstaw masztów zapewnia ochronę powierzchni instalacji fotowoltaicznej.3) Instalacje zewnętrzne:Instalacja oświetlenia zewnętrznego:Zaprojektowano instalację oświetlenia zewnętrznego w postaci pasków LED montowanych w zadaszeniu natynkowo na powierzchniach betonowych, z blachy.Oprawy oświetlenia zewnętrznego sterowane będą za pomocą zegara astronomicznego.3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej swz).4. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.5. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z projektowanymi postanowieniamiumowy.6. Wykonawca jest obowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata licząc od daty odbioru końcowego.7. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.8. Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w obiektach użyteczności publicznej, wykona prace w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury oraz przyległej restauracji w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystania z budynku przez pracowników i klientów.Wszelkie prace zakłócające funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury przyległej restauracji Wykonawca będzie wykonywał w terminie i na zasadach uzgodnionych z osobą nadzorującą realizację umowy z ramienia Zamawiającego.9. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z załączonego do SWZ przedmiaru robót (t.j. roboty budowlane, roboty elektryczne), były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw.pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.10. Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę nr Edycj8/2023/6832/PolskiLad dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.11. Opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, nie wprowadza się regulacji w zakresie art. 100 ust. 1 ustawy Pzp.Ze względu na ogr. ilość znaków szczegóły w SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000,00 PLN.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w XII rozdziale SWZ.3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 419).4. Termin wnoszenia wadium upływa w terminie składania ofert.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805.Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. Zwrot wadium z urzędu:Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy:Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.Uwaga:Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale XXVI SWZ.9. Zatrzymanie wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;9.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.10. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy.1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego środków finansowych lub zdolności kredytowej, Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę lub remont budynku/ów o wartości robót min. 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych).Pojęcia „budowa”, „przebudowa”, „remont” oraz „budynek” należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725.)UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach