Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głożyńska w Radlinie”

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni ogłasza przetarg

 • Adres: 44-361 Syrynia, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4517607; 32 4517415 , fax. 32 4517607
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
  ul. Raciborska 3
  44-361 Syrynia, woj. śląskie
  tel. 32 4517607; 32 4517415, fax. 32 4517607
  REGON: 27628641300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Powiat Wodzisławski - Powiatowy Zarząd Dróg (jednostka organizacyjna aministracji smaorzadowej), Miasto Radlin (administracja samorzadowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głożyńska w Radlinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głożyńska w Radlinie”. Zakres przewiduje wykonanie: na rzecz Powiatu Wodzisławskiego: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5001S ul. Głożyńska w Radlinie”- część I i II z wyłączeniem wykonania opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ww. drodze; na rzecz Miasta Radlin: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z nadzorem autorskim. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1 Odcinek objęty dokumentacją: ok. 800 m ul. Głożyńskiej zakres opracowania: od granicy z m. Wodzisław Śląski do wlotu drogi dojazdowej w rejonie posesji nr 275. Parametry techniczne do wykonania projektu (przebudowa konstrukcji jezdni) : - długość odcinka ~ ok. 800 mb. - klasa drogi – zbiorcza L - prędkość projektowa – 40 km/h - natężenie ruchu KR3 - dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni – ≥115 kN - rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna - rodzaj nawierzchni chodników – kostka betonowa Część 2 Odcinek objęty dokumentacją: długość: ok. 400 mb ul. Głożyńskiej zakres opracowania: od granicy z m. Rydułtowy do skrzyżowania z ul. Rymera wraz z tarczą skrzyżowania. Parametry techniczne do wykonania projektu (przebudowa konstrukcji jezdni) : - długość odcinka ~ ok. 400 mb - klasa drogi – lokalna L - prędkość projektowa – 40 km/h - natężenie ruchu KR3 - dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnię jezdni – ≥115 kN - rodzaj nawierzchni jezdni – bitumiczna - rodzaj nawierzchni chodników – kostka betonowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I - 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), Część II - 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla części I i II: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. 2. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z punktem VIII Specyfikacji. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4. Wzór zobowiązania - wg załącznika nr 6 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie korzysta z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP nie jest wymagane dołączenie załącznika). 5. Dokument (np. protokół przekazania, protokół odbioru, kopia umowy itp.) wykazujący, że osoba wskazana jako projektant branży drogowej wyznaczona do realizacji zamówienia rzeczywiście pełniła tego rodzaju funkcję odnośnie do usług wykazanych w załączniku nr 1 „Oferta”, jak również fakt, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach