Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce – winda przyścienna

Urząd Miejski w Sokółce ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. +48857110900 , fax. +48857110911
 • Data zamieszczenia: 2016-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Sokółce
  Plac Kościuszki 1
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. +48857110900, fax. +48857110911
  REGON: 000523353
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Nr 5 w Sokółce – winda przyścienna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu windy w budynku przedszkola nr 5 w Sokółce. Zadanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane: konstrukcje fundamentów, wykonanie szybu windowego, dostawę i montaż windy, powiększenie otworów wejściowych (wraz z zabezpieczeniem nadproży), podłączenie do zasilania. W ramach dostawy i montażu windy należy zaprogramować drzwi kabiny dźwigowej na parterze niskim (kondygnacja 0) z możliwością zablokowania otwierania drzwi wewnętrznych pomiędzy budynkiem a kabiną oraz możliwość zablokowania drzwi zewnętrznych. Należy przewidzieć możliwość wyłączania urządzenia dźwigowego po godzinach pracy instytucji zlokalizowanych w budynku. Warunkiem odbioru robót związanych z dostawą i montażem windy jest pozytywna opinia i dopuszczenie do użytkowania windy przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach