Przetargi.pl
Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28-200 Staszów, ul. 11 Listopada
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48158643241 , fax. +48158646876
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. 11 Listopada 78
  28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48158643241, fax. +48158646876
  REGON: 000302391
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalstaszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Staszowie w ramach Projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. „Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim” współfinansowanego w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego IX Osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, który jest podstawą wyceny inwestycji. 2. Na prace budowlane będące przedmiotem umowy składać się będą następujące etapy: I Etap: • Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego od strony północnej – zgodnie z projektem budowlanym • Budowa pracowni RTG – zgodnie z projektem budowlanym • Max termin wykonania – 6 miesięcy od daty podpisania umowy (łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i pozytywnej opinii sanitarnej) II Etap: • Rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego od strony południowej – zgodnie z projektem budowlanym • Max termin wykonania (stan surowy zamknięty) – 6 miesięcy od daty podpisania umowy III Etap: • Modernizacja istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego – zgodnie z projektem budowlanym • Budowa nowego podjazdu dla karetek – zgodnie z projektem budowlanym 3. Etap I i II robót budowlanych należy rozpocząć w pierwszej kolejności. Zamawiający zaleca wykonywanie tych etapów równocześnie. Etap III można rozpocząć po dopuszczeniu do użytkowania etapu I. 4. Maksymalny termin odbioru końcowego inwestycji 30.11.2018 roku. 5. Zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki: dokumentacja projektowa w zakresie dotyczącym szpitalnego oddziału ratunkowego (załącznik numer 1 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik numer 3 do SIWZ). 6. Zakres poszczególnych zadań obejmuje wszelkie czynności mające na celu wykonanie oraz dopuszczenie do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z opisem zawartym w siwz, umowie, w dokumentacji technicznej (załącznik numer 1) oraz zgodnie z: • aktualną wiedzą techniczną, • obowiązującymi normami technicznymi, • obowiązującymi przepisami i aprobatami technicznymi, • w zakresie, terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, • należytą starannością, • bezpieczeństwem, • dobrą jakością, • właściwą organizacją, • zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, • wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru, • uzgodnieniami z Zamawiającym. 8. Wykonywane prace muszą uwzględniać zrealizowany projekt dostosowania pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie do wymogów p/poż. 9. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i innymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty znajdującymi się w załączniku numer 1 (Dokumentacja techniczna). 10. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia celem oszacowania na własną odpowiedzialność zakresu, kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej i tym samym, Zamawiający nie narusza art. 9a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalając termin składania ofert tożsamy z minimalnym terminem składania ofert określonym w ustawie Pzp. 11. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. - Dz. U. z 2017 roku poz. 1332) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2017 roku poz. 459) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 roku poz. 1579). 12. Wykonawca musi zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1570). 13. Przed podpisaniem umowy Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu uproszczonego. 14. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie ograniczenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie dla Wykonawców określonych w art. 22 ust 2 u.p.zp. 15. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Szczegółowe zapisy dotyczące wymagań i obowiązków Wykonawcy w tym zakresie przedstawione są w projekcie umowy - załącznik do SIWZ. 16. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 17. Przedmiotowe zamówienie, uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. 18. Zamawiający informuje, że wszędzie gdzie w siwz i w projekcie umowy powołuje się na dokumentacje projektową / dokumentacje techniczną / załącznik numer 1 / – tzn. że powołuje się na dokumentacje projektową / dokumentacje techniczną / załącznik numer 1 - w zakresie dotyczącym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 100 000,00 zł, słownie zł: sto tysięcy 00/100. Szczegółowe warunki dotyczące wpłaty i zwrotu wadium przedstawione są w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zawartość oferty: a) Formularz oferty; b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, d) Dowód wniesienia wadium; e) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika - w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, f) Informacja o zasadności zastrzeżonej tajemnicy przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust 3 Ustawy Pzp. – (jeżeli Wykonawca dokonał takiego zastrzeżenia w swojej ofercie); g) Aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu – W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, h) Zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach