Przetargi.pl
Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 126323300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do załącznika nr 1, w szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się do : a. nieograniczonej liczby napraw i przyjazdów serwisu w przypadku awarii, b. bieżącej konserwacji, przeglądów sprzętu zalecanej przez producenta (4 razy w roku) oraz wynikającej z przepisów bhp i z ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679), napraw zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, (r raz c. wystawiania na prośbę Zamawiającego orzeczenia o stanie technicznym aparatu wymienionego w Załączniku nr 1, d. kalibracji, e. aktualizacji oprogramowania gamma kamery, f. odnotowywania faktu wykonania napraw i przeglądów poprzez wpisanie w kartę pracy serwisu Wykonawcy, a na prośbę Zamawiającego w paszport lub w zeszyt urządzenia oraz umieszczenie w raportach serwisowych wykazów wymienionych podczas naprawy części zamiennych i wskazanie tych części zamiennych, których wymiana jest konieczna w najbliższym czasie w celu uniknięcia przestojów urządzeń, g. umożliwienia utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: dokument potwierdzający posiadanie uprawnień autoryzowanego serwisu producenta lub podmiotu upoważnionego przez wytwórcę do wykonywania tych czynności dla urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Wypełniony Druk Oferta i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, 3.Wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru- Zał. Nr 1 do SIWZ. 4.Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach