Przetargi.pl
pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (041) 3674280 , fax. (041) 36 74 071
 • Data zamieszczenia: 2020-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  ul. Artwińskiego 3
  25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. (041) 3674280, fax. (041) 36 74 071
  REGON: 12632330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) dokonywania przeglądów, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą harmonogramem, b) dokonywanie napraw pogwarancyjnych sprzętu, c) bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp napraw i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679) i wszelkimi przepisami prawa w bezpiecznym stosowaniu sprzętu. d) odnotowywanie faktu ich wykonania poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu (paszport, zeszyt urządzenia, karta pracy), e) umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.oo do godz. 15:00. f). Przeglądy Sprzętu będą dokonywanie zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). Harmonogram zostanie przygotowany w porozumieniu z Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od podpisania umowy. g). Naprawy pogwarancyjne dokonywane będą po wcześniejszym zawiadomieniu pisemnie faksem lub elektronicznie Wykonawcy o zaistniałej nieprawidłowości. Niezwłocznie po stwierdzeniu usterki Zamawiający w zawiadomieniu winien podać nazwę Sprzętu oraz określić stwierdzoną usterkę. h). Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia się naprawy uszkodzonego sprzętu w terminie nie później niż 48 godziny po uzyskaniu pisemnej informacji o uszkodzeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pomiędzy 8.00 a 15.00. Zgłaszający winien podać w zawiadomieniu nazwę sprzętu oraz w miarę możliwości określić stwierdzoną usterkę. I). W ramach czynności, o których mowa w pkt h, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys - kalkulację kosztów naprawy Sprzętu, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Sprzętu. j). Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie 48 godzin od otrzymania przez Zamawiającego pisemnie faksem lub elektronicznie akceptacji kosztów naprawy, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie 14 dni roboczych od otrzymania faksem akceptacji kosztorysu naprawy. k). Jeżeli czas naprawy aparatu lub wykonanie usług serwisowych przekroczy 7 dni roboczych, liczonych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy uszkodzonego sprzętu, Wykonawca w ramach swoich możliwości przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze. l). Koszt przesłania urządzenia o którym mowa w pkt. 1 pokrywa Wykonawca. m).Naprawy będą dokonywane zgodnie z przyjętymi przez strony ustaleniami w siedzibie Zamawiającego lub po przesłaniu Sprzętu w siedzibie Wykonawcy. n). Wykonawca zapewni utrzymanie aparatów w stanie pełnej sprawności technicznej. o). Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione w czasie naprawy przechodzą na własność Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk Oferta. 2. Formularz asortymentowo- cenowy oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Ewentualne pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 5. W przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie, w szczególności umowę spółki cywilnej. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:  wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.  określenie zakresu pełnomocnictwa,  podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. 6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach