Przetargi.pl
Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59700 Bolesławiec, ul. Teatralna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 323 221 , fax. 757 351 783
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Bolesławiec
  ul. Teatralna
  59700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 323 221, fax. 757 351 783
  REGON: 53373600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania, instalacji klimatyzacji wraz z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych oraz wykonaniem przyłączy zewnętrznych. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową, właściwymi normami polskimi i branżowymi, warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wskazówkami inspektora nadzoru. Wykonawca przekaże zrealizowane roboty Zamawiającemu w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego obiektu Domu Ludowego w Kraszowicach zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami Prawa Budowlanego. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w części na rozbudowę obiektu Domu Ludowego w Kraszowicach opracowana została przez AMBIT J. Nowak & J. Strugała Spółka Cywilna, ul. Kotlarska 1A/3, 67 – 200 Głogów. Parametry obiektu: Szerokość: 16,94 m; Długość: 25,94 m; Powierzchnia użytkowa: 222,74 m2; Powierzchnia zabudowy: 304,42 m2; Kubatura: 903,22 m3; ZL I, budynek niski [N] Wysokość: kalenica: 6,34 m; Liczba pomieszczeń: 13. 1.2 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót: 1.2.1 Rozbudowa Domu Ludowego o: scenę, magazynki, magazyn zewnętrzny, kuchnię,toalety. 1.2.2 Prace rozbiórkowe (wykucie otworów w ścianach istniejących, rozbiórka pokrycia dachowego, ściągnięcie ocieplenia w miejscach rozbudowy, rozebranie oraz zabezpieczenie instalacji znajdujących się na ścianach przeznaczonych do rozbiórki). 1.2.3 Wykonanie wykopów pod fundamenty pod nowobudowaną część. 1.2.4 Wykonanie ław i ścian fundamentowych budynku. 1.2.5 Wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych. 1.2.6 Wykonanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynku oraz wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych. 1.2.7 Montaż więźby dachowej. 1.2.8 Wykonanie ocieplenia oraz pokrycia dachowego. 1.2.9 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. 1.2.10 Montaż elementów wyposażenia instalacyjnego klimatyzacji. 1.2.11 Wykonanie i montaż pozostałych elementów instalacyjnych w budynku (instalacje sanitarne, elektryczne i klimatyzacji). 1.2.12 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych budynku. 1.2.13 Wykonanie elewacji budynku. 1.2.14 Wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu. 1.2.15 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i elektrycznego. 1.2.16 Wykonanie robót remontowych w istniejącym budynku (zgodnie z opisem Zał. 1A). 1.2.17 Zagospodarowanie działki – przygotowanie i obsianie trawą, wykonanie terenów z kostki betonowej. 1.2.18 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 2.Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa dla rozbudowy Domu Ludowego w Kraszowicach i opis prac remontowych w budynku istniejącym zgodnie z Zał. nr 1A oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100) na okres związania ofertą. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział w Bolesławcu 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 UWAGA ! Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach