Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 15 z drogą wojewódzką nr 439 wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną (II etap realizacji)

Gmina Milicz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713804357 , fax. 713841119
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milicz
  ul. Trzebnicka 2
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 713804357, fax. 713841119
  REGON: 931934710
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 15 z drogą wojewódzką nr 439 wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną (II etap realizacji)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 15 z drogą wojewódzką nr 439 wraz z drogą dojazdową oraz infrastrukturą techniczną (II etap realizacji ). Inwestycja będzie realizowana w oparciu o dokumentację projektową „Projekt budowy drogi gminnej klasy technicznej Z, długości ok. 1885 m, na odcinku od ul. Sułowskiej do ul. Dojazdowej oraz przebudowy 262 m odcinka ul. Dębowej w m. Milicz. Etap I – odcinek od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Dojazdową wraz z odcinkiem ul. Dębowej” oraz na podstawie: Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 185/2016 z dnia 24.08.2016 roku. Zakres robót zaznaczony na rys. nr 1 w projekcie budowlanym Zakres : Opis przedmiotu zamówienia Zadanie polega na budowie odcinka gminnej drogi łączącej drogę krajową nr 15 z drogą wojewódzką nr 439 wraz z przebudową fragmentu ulicy Dębowej oraz infrastrukturą techniczną. Zadanie obejmuje: Odcinek drogi gminnej klasy Z od km 1+248 do km 1+883, Od skrzyżowania z ul. Dębową do skrzyżowania z ul. Dojazdową wraz z 3 skrzyżowaniami zwykłymi z włączeniem na końcu odcinka w budowane aktualnie skrzyżowanie. Ogólny zakres szerokość drogi 7 m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m z kostki betonowej po lewej stronie jezdni, jednostronna ścieżka rowerowa o szerokości 2 m z betonu asfaltowego gr. 3 cm po lewej stronie jezdni, tereny zielone zgodnie z projektem, 1 zjazd indywidualny na posesję - z betonu asfaltowego Zadanie nie obejmuje budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej po prawej stronie drogi za wyjątkiem odcinka chodnika na wysokości skrzyżowania z ul. Dębową (widoczne na rys. 2.3 w projekcie docelowej organizacji ruchu). Należy pozostawić pobocze gruntowe wraz z obsiewem trawą. Kanalizacja deszczowa – zgodnie z projektem (należy zastosować wpusty krawężnikowe) Oświetlenie – zgodnie z projektem Odcinek drogi ul. Dębowa od km 0+00.00 do km 1+61.97 Ogólny zakres szerokość drogi 6 m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnik jednostronny o szerokości 2 m z kostki betonowej gr.8 cm, tereny zielone zgodnie z projektem, wykonanie skrzyżowania z drogą klasy Z, Kanalizacja deszczowa – zgodnie z projektem (należy zastosować wpusty krawężnikowe) Oświetlenie – zgodnie z projektem Na skrzyżowaniu drogi klasy Z z ul. Dębową należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego o konstrukcji nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR3. Projektuje się przebudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej w ul. Dębowej. Projektuje się wodociąg o średnicy Dz160PE PEHD SDR17 PN10 łączony przez zgrzewanie doczołowe Uwaga!!! Odcinek drogi od km 1+435 do 1+700 zostanie przekazany Wykonawcy protokolarnie najpóźniej 1 czerwca 2017 roku, w związku z wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie działki drogowej. Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowanymi przez: BAMAR Biuro Projektowe, ul. Strońska 4A/22, 50-540 Wrocław, stanowiącymi Załącznik nr 10 do Specyfikacji. Załączone przedmiary, dotyczą tylko realizowanego etapu są materiałem pomocniczym (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego). Przedmiary robót, wchodzące w skład Załącznika nr 10 do Specyfikacji, określają wyłącznie zakres i wielkość zadania. UWAGA: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, iż kosztorys ten nie będzie stanowił przedmiotu oceny, stanowić będzie wyłącznie dokument pomocniczy służący do wyceny określonych grup robót. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego, który będzie podstawą do ewentualnego rozliczenia podobnych robót. Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji robót w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy zgodnie ze wzorem 1A i 1B zawartym w Specyfikacji. Oferta Wykonawcy powinna wyszczególnić z ceny ofertowej całości zadania cenę przebudowy odcinka ul. Dębowej oraz przebudowy sieci wodociągowej. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również wszystkie pozostałe koszty, bez których nie można należycie wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę ryczałtową zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca dokona regulacji wysokości studni do poziomu niwelety nawierzchni jezdni, zawiadamiając o tym wcześniej właściciela sieci. Zamawiający zaleca oferentom bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 zł, wadium słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach