Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone

Gmina Żukowice ogłasza przetarg

 • Adres: 67231 Żukowice, Żukowice
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 42 41 , fax. 76 831 41 49
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowice
  Żukowice 148
  67231 Żukowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 42 41, fax. 76 831 41 49
  REGON: 39064738600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi nr 100044D (dz. nr 100/1) w pasie drogi gminnej na odcinku 197 mb oraz drogi nr 100045D (dz. nr 99) na odcinku 58,8 mb (całkowita dł. dróg wynosi 255,8 mb). Przebudowa niniejszych odcinków drogi obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni dróg o gr. 8 cm na szer. od 4 do 5,2 m (warstwa wyrównawcza o gr. 4 cm + warstwa ścieralna o gr. 4 cm) oraz wzmocnienie krawędzi na szer. ok. 30 cm (podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o gr. 20 cm + warstwa wyrównawcza o gr. 4 cm + warstwa ścieralna o gr. 4 cm) oraz spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%, na łukach spadek 6%. Planuje się również wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 lub destruktu bitumicznego na szerokości 0,75 m o gr. 10 cm. Spadek poboczy zaprojektowano na 8%. Dodatkowo w ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonania regulacji pionowej studzienek do poziomu nowo projektowanej nawierzchni – Część I. Ponadto w zakresie prac budowlanych zostaną wykonane chodniki z kostki betonowej (szarej) w pasie drogi nr 100044 D o łącznej długości: 302 mb - gr. 8 cm na szerokości 1,5 m wraz z jego obniżeniem na długości istniejących wjazdów do posesji z kostki czerwonej oraz montaż krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych. – Część II. Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna - stanowiąca załącznik do SIWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót na miejscu ich wykonania. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” lub za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantująca wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniająca uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesiące, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach