Przetargi.pl
Świadczenie usług dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dozoru i ochrony mienia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 59300 Lubin, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (76) 7249940 , fax. (76) 7249950
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Rynek 28
  59300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (76) 7249940, fax. (76) 7249950
  REGON: 39040462000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie dozoru i ochrony mienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla MPO Sp. z o. o. w zakresie dozoru i ochrony mienia należącego do Gminy Miejskiej Lubin pozostającego w zarządzaniu MPO Sp. z o. o. dla poniżej wyszczególnionych obiektów: - Obiekt 1: Cmentarz Komunalny przy ul. Cmentarnej 1 w Lubinie o łącznej powierzchni 5,8 ha, - Obiekt 2: Cmentarz Komunalny przy ul. Zacisze 1 w Lubinie o łącznej powierzchni 17,93 ha. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2. Termin wniesienia wadium upływa z dniem terminu składania ofert. 3 Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Szczegółowy sposób wniesienia wadium opisany został w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach