Przetargi.pl
Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie w zakresie wymiany nawierzchni w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Wąskiej”

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67200 Głogów, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 767 265 437
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10
  67200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 767 265 437
  REGON: 39064729700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie w zakresie wymiany nawierzchni w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Wąskiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie w zakresie wymiany nawierzchni w ramach realizacji zadania pn. „Remont ul. Wąskiej”. Obecnie ul. Wąska jest ulicą o nawierzchni bitumicznej, obramowana krawężnikami betonowymi wtopionymi. Szerokość ulicy od 3,0 do 5,6 m. Obramowaniem są krawężniki betonowe wtopione. Ulica odwadniana jest powierzchniowo poprzez ściek przykrawężnikowy, a następnie do kanalizacji poprzez istniejące w jezdni kratki ściekowe. Realizacja inwestycji polegać będzie na wymianie krawężników betonowych na obrzeża betonowe, w miejscach wjazdów krawężniki najazdowe, wraz z wykonaniem ław betonowych pod obrzeża, krawężniki i ciek uliczny – zgodnie z projektem. Wymianie nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcją drogi na kostkę brukową – zgodnie z dokumentacją techniczną. Konstrukcja nawierzchni  Kostka betonowa o gr. 8 cm,  Podsypka cementowo – piaskowa 1:3, gr. 3 cm,  Podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa łamanego kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm gr 20 cm,  Stabilizacja gruntu cementem C0,4/0,4< 2,0 MPa gr. 30 cm,  Istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone Powierzchnia jezdni przewidziana do remontu – 541,0 m2 Obrzeża betonowe wraz z ławą betonową – 288,1 mb Krawężniki wtopione wraz z ławą betonową - 12 mb Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB), które są załącznikami do niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 7.300,00 złotych słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Miejska Głogów Oddział BGŻ w Głogowie Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach