Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 58500 Jelenia Góra, ul. Ptasia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 420 033 , fax. 756 420 034
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów
  ul. Ptasia
  58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 756 420 033, fax. 756 420 034
  REGON: 36329453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu nawierzchni jezdni i chodników ulic miasta Jelenia Góra. Roboty w ramach zamówienia będą polegały w zależności od potrzeb na wykonaniu, w szczególności: a) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej b) remontów/napraw nawierzchni tłuczniowej c) remontów/napraw podbudowy tłuczniowej d) innych bieżących napraw i konserwacji. e) pozostałych czynności wymienionych pkt I.3. Tomu III SIWZ. Zamówieni podzielone jest na części: Część I - Rejon I – obejmuje swym zasięgiem Śródmieście Jeleniej Góry, Zabobrze, Maciejową, Osiedle Czarne oraz Osiedle Łomnickie. Część II - Rejon II – obejmuje swym zasięgiem Cieplice, Sobieszów, Goduszyn oraz Jagniątków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, dla każdej z części, której dotyczy oferta osobno, w wysokości: - dla części I - Rejon I - 30 000,00 PL - dla części II - Rejon II - 10 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach