Przetargi.pl
Rozbiórka – wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 53 na terenie JW. 5430 w Dobre n/Kwisą Etap IV

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka – wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 53 na terenie JW. 5430 w Dobre n/Kwisą Etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków , placów betonowych, elementów małej architektury na terenie zlokalizowanym w m. Pstrąże. Zakres rozbiórki obejmuje przygotowanie terenu po rozbiórce polegające na oznakowaniu, ogrodzeniu terenu rozbiórki, wycięciu porastających teren rozbiórki samo nasianych krzewów i drzewek , rozbiórkę obiektów do głębokości 0,8m i 0,5m , przewóz gruzu z rozbieranych obiektów na odległość 2 km , usypanie pryzm z gruzu osobno dla gruzu z cegły ceramicznej i osobno dla gruzu betonowego z gruzem z cegły silikatowej oraz uprzątnięcie odpadów z rozbiórki niebędących gruzem ceglano-betonowym tj. papa, drewno, suprema , eternit oraz uprzątnięcie śmieci. Wykopy po rozbiórce budynków należy wypełnić gruntem znajdującego się przy rozbieranych obiektach i rozplantować pozostawiając na całej powierzchni jednakowe zagłębienie. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu ciężkiego sprzętu, natomiast drobne prace wyburzeniowe przy użyciu ręcznych narzędzi pneumatycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie: 10.000,00 zł 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:  pieniądza,  poręczeniach bankowych,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000 Tytułem: wadium Spr nr 12/PN/WEN/2019 Szczegółowe informacje nt. wadium zawiera rozdział XIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach