Przetargi.pl
Dostawa urządzeń i sprzętu do rehabilitacji

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 758 20 71 wew.305 , fax. 95 750 14 12
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
  ul. Nadodrzańska 6
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 95 758 20 71 wew.305, fax. 95 750 14 12
  REGON: 80445872000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalslubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń i sprzętu do rehabilitacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i jeżeli dotyczy – instalacja i uruchomienie urządzeń oraz sprzętu do rehabilitacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. z podziałem na 5 części: - Część nr 1 – Aparat do diatermii krótkofalowej polem elektromagnetycznym – 1 sztuka - Część nr 2 – Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi – 1 sztuka - Część nr 3 – Wanna do masażu wirowego kończyn górnych– 1 sztuka - Część nr 4 – Urządzenie do krioterapii na ciekły azot ze zbiornikiem – 1 sztuka - Część nr 5 – Drobny sprzęt rehabilitacyjny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dodatku nr 2 i 3 do SIWZ – załączniki są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Umocowanie do podpisania oferty - jeżeli dotyczy. Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć aktualny dokument lub dokumenty z których wynikają uprawnienia do podpisywania oferty. Jeżeli uprawnienia dla osób podpisujących ofertę nie wynikają z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii potwierdzonej notarialnie „za zgodność z oryginałem” (pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie). 2. Dokumenty i oświadczenia składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Wykonawca składa, (zgodnie z treścią art. 24 ust. 11) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy-Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żądane oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ustawy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach