Przetargi.pl
Roboty remontowe pomieszczeń w bud. nr 3 ul. Dwernickiego 1 i bud. nr 17 ul. Powst. W-wy 2 w Bydgoszczy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 378 13 19 , fax. 52 378 13 13
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 378 13 19, fax. 52 378 13 13
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe pomieszczeń w bud. nr 3 ul. Dwernickiego 1 i bud. nr 17 ul. Powst. W-wy 2 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty remontowe pomieszczeń w bud. nr 3 ul. Dwernickiego 1 i bud. nr 17 ul. Powst. W-wy 2 w Bydgoszczy Część 1: Roboty remontowe sanitariatów - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Dwernickiego 1 w Bydgoszczy Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi: rozebranie sufitów podwieszanych, ścianek działowych, posadzki z płytek, okładzin ściennych z płytek glazurowanych, murowanie ścianek działowych, wykucie ze ścianek działowych ościeżnic metalowych, poszerzenie otworów w ściankach, wykonanie przesklepień otworów, tynkowanie na ościeżach, izolacja pozioma i pionowa, wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzki, wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach, gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych, posadzka z płytek, licowanie ścian płytkami, obsadzenie ościeżnic, montaż skrzydeł drzwiowych, zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych, malowanie farbą olejną rur wodociągowych, wykonanie i montaż sufitu podwieszanego typu OWA, wykonanie przegród płycinowych LTT, wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki. Roboty wodnokanalizacyjne i centralnego ogrzewania obejmują: wymiana wyeksploatowanych, zużytych odcinków istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana grzejników żeliwnych na stalowe, montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną, wymiana osprzętu sanitarnego, montaż wentylatorów wyciągowych kanałowych. Roboty elektryczne obejmują: demontaż instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i osprzętem, montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach elektrycznych, wykonanie prób i badań pomiarowych. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45000000 - 7 (roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV - 45332000 - 3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne) CPV - 45331000 - 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) CPV - 45311000 - 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych) Część 2: Roboty remontowe części pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych - roboty ogólnobudowlane, instalacyjne i elektryczne w budynku nr 17 w kompleksie wojskowym przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy Roboty ogólnobudowlane obejmują między innymi: rozebranie wykładziny ściennej oraz posadzki z płytek na zaprawie cementowej, uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. II, warstwy wyrównawcze pod posadzki gr. 30 mm, izolacja pozioma pod posadzki z foli w płynie, wyklejanie taśmy uszczelniającej na styku ścian z posadzką, licowanie ścian płytkami na klej, posadzki z płytek GRES 30x30 układane w karo, rozebranie obicia ścian płyt paździerzowych, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, ługowanie farby olejnej ze ścian, gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym UNI-GRUNT, gładzie gipsowe ścian i sufitów, malowanie stolarki drzwiowej, balustrad, parapetów, grzejników radiatorowych, ścian i sufitów farbą emulsyjną, zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią malarską, wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych z akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS CRMIT N 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wykonanej ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk żywiczny, wywóz i utylizacja odpadów. Roboty wodnokanalizacyjne i centralnego ogrzewania obejmują: wymiana wyeksploatowanych, zużytych odcinków istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, wymiana grzejników żeliwnych na stalowe, montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną, montaż osprzętu sanitarnego montaż wentylatorów wyciągowych kanałowych. Roboty elektryczne obejmują: demontaż instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i osprzętem, montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach elektrycznych, wykonanie prób i badań pomiarowych. Główny przedmiot zamówienia CPV - 45000000 - 7 (roboty budowlane) Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV - 45332000 - 3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne) CPV - 45331000 - 6 (instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) CPV - 45311000 - 0 (roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: a) część 1: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); b) część 2: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100); 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego - 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 27 1010 1078 0106 2113 9120 1000 z dopiskiem wadium sprawa nr 41/ZP/RB/INFR/2015 część Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału do głównego księgowego Zamawiającego w bud. nr 108 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 14:00), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 8. W przypadku składania wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zaleca się wymienienie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 9. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą. 10. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. W przypadku, gdy wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie ono zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w części VIII SIWZ w pkt. 10 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.11wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach