Przetargi.pl
Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Żołędowo (Nadleśnictwo) gm. Osielsko

Gminny Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Jastrzębia 62
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 328 26 00 , fax. 52 328 26 01
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Komunalny
  Żołędowo, ul. Jastrzębia 62 62
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 328 26 00, fax. 52 328 26 01
  REGON: 09003390800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Żołędowo (Nadleśnictwo) gm. Osielsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Żołędowo (Nadleśnictwo) gm. Osielsko. Szczegółowy opis zamówienia - Rozdział IV SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324233
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium dla przedmiotu zamówienia: 2000,00 zł Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 pkt. 6 ustawy PZP

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.osielsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach