Przetargi.pl
Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług

Gmina Gostycyn ogłasza przetarg

 • Adres: 89-520 Gostycyn, ul. Bydgoska 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 67 310 , fax. 52 33 67 311
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostycyn
  ul. Bydgoska 8 8
  89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 67 310, fax. 52 33 67 311
  REGON: 09235111000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gostycyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w ramach projektu pt. Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń wyposażenia placów zabaw do oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach projektu Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Gostycyn w ramach świadczenia wysokiej jakości usług. 2.Przedmiot zamówienia zawiera: wykonanie bezpiecznej nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw. Szczegółowy opis i wymagania, w tym parametry techniczne i jakościowe, dotyczące zamówienia określa dołączony do SIWZ przedmiar robót i opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1. Ww dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej: www.bip.gostycyn.pl. 3.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 4.Miejscem realizacji zamówienia są oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pruszczu, Szkole Podstawowej w Wielkiej Kloni oraz w Szkole Podstawowej w Wielkim Mędromierzu: a) Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Pruszczu, ul. Dworcowa 33, 89- 520 Gostycyn b) Oddział Przedszkolny w Wielkiej Kloni, Wielka Klonia 15, 89-520 Gostycyn, c) Oddział Przedszkolny w Wielkim Mędromierzu, Wielki Mędromierz 59a, 89-520 Gostycyn. 5.Parametry techniczne określone w przedmiarze i załączniku Nr 1 do SIWZ stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowane wyposażenie - dopuszcza się zaoferowanie sprzętu lub innego asortymentu o wyższych lub lepszych parametrach, Podane wymiary to wymiary minimalne. Użyte w opisach przedmiotu zamówienia materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność, jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt.W przypadku oferty z zastosowaniem rozwiązań równoważnych należy dołączyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 6.Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu przedmiotu zamówienia w odpowiednich oddziałach przedszkolnych wskazanych w pkt. 4. 7.Przedmioty zamówienia: a)są fabrycznie nowe, wolne od wad, b)są zgodne z opisem w załączniku 1 do SIWZ oraz przedmiarem, c)są wolne od obciążeń prawami osób trzecich, d)posiadają atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, deklaracje zgodności obowiązujące na terenie UE. Ponadto muszą być dopuszczone do stosowania w przedszkolu, dostosowane do dzieci w wieku 3-5 lat i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zgodne z obowiązującymi normami.(Wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy towarów), e)posiadają niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, f)posiadają gwarancję jakości zadeklarowaną przez oferenta w Formularzu Ofertowym. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy 8.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. 9.Wykonawca musi zapewnić na koszt własny i ryzyko załadunek, transport, rozładunek dostarczonych materiałów i urządzeń w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. w przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, złożenia dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu. 10.Dostawy nastąpią w godzinach pracy placówek. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminach dostawy. 11.Do oferty należy dołączyć opis techniczny oferowanego wyposażenia lub dołączyć foldery,zdjęcia umożliwiające sprawdzenie warunków technicznych oferowanego sprzętu. 12.Wykonawca zobowiązuje się do : każdorazowego, niezwłocznego ( tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcia i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac.po zakończeniu robót doprowadzenia placów zabaw do stanu pierwotnego zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz prowadzenie robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób będących w otoczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gostycyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach