Przetargi.pl
Rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lata przy ul. Głowackiego 48 w Toruniu.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6118713 , fax. 056 6118622
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6118713, fax. 056 6118622
  REGON: 00059690300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: um.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lata przy ul. Głowackiego 48 w Toruniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lata przy ul. Głowackiego 48 w Toruniu. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci powyżej trzeciego roku życia i stworzenie miejsca zabaw przeznaczonego dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia (działka nr 48/12). Zadanie obejmuje w szczególności następujący zakres prac: -wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzywa syntetycznego, -wykonanie nawierzchni terenów zielonych - trawniki, -ogrodzenie terenu placu zabaw z elementów stalowych ocynkowanych bez cokołu o wys.1,10 m, -wyposażenie ogrodzenia w bramę wjazdową umożliwiającą dojazd i wymianę piasku w piaskownicy sprzętem mechanicznym, -wyposażenie w zestawy zabawowe dla dzieci w wieku 1-3 lata: huśtawka, kiwak, domek - labirynt, zestaw mały ze zjeżdżalniami i kładkami, stolik z ławeczkami, montaż trzech ławek typu ogrodowego oraz adaptacja, renowacja i ponowny montaż istniejących ławek dla dorosłych, -uzupełnienie ziemi przy włazie studni kanalizacyjnej i zbocza górki saneczkowej, -remont istniejącej piaskownicy poprzez naprawy miejscowych pęknięć, -wyposażenie placu w metalowe kosze na śmieci w ilości 4szt., -montaż tablicy z regulaminem użytkowania obiektu, montaż ogrodzenia okalającego istniejące dwie jodły, -profilowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane -T.W. Projekt-Tobiasz Walczak; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach; a) pieniądzu - na konto UMT nr 67 1160 2202 0000 0000 6171 9146 z adnotacją Wadium - 148/2015 - Przetarg nieograniczony- rozbudowa i dostosowanie placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 lata przy ul. Głowackiego 48 w Toruniu Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach