Przetargi.pl
Przebudowa - modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej 120 353C Starorypin Prywatny - Rypin od km 0+000 do km 0+320

Gmina Rypin ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. Lipnowska 4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 280 97 00 , fax. 54 280 21 37
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rypin
  ul. Lipnowska 4 4
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 280 97 00, fax. 54 280 21 37
  REGON: 91066674900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rypin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa - modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej 120 353C Starorypin Prywatny - Rypin od km 0+000 do km 0+320
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót 1. Roboty pomiarowe 2. Roboty różne 3. Roboty ziemne 4. Podbudowa 5. Nawierzchnia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip gmina rypin. pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach