Przetargi.pl
Roboty remontowe pomieszczeń łazienek w budynku nr 5 położonym w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 24

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Mikołaja Kopernika 20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3841110 , fax. 071 3830014
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
  ul. Mikołaja Kopernika 20 20
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3841110, fax. 071 3830014
  REGON: 93012594800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mspdion.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe pomieszczeń łazienek w budynku nr 5 położonym w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 24
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót remontowych pomieszczeń dwóch łazienek. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych) w formie gotówki przelewem na konto Zamawiajacego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mspdion.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach