Przetargi.pl
Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, ul. K. K. Baczyńskiego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3011300 wew. 440 , fax. 71 3011312
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
  ul. K. K. Baczyńskiego 1 1
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3011300 wew. 440, fax. 71 3011312
  REGON: 00030681600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozolawa.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego w ZOZ w Oławie, ul. Baczyńskiego 1 Zamówienie obejmuje swoim zakresem 55 zadania Zadanie 1 Sprzęt rehabilitacyjny Zadanie 2 Kardiomonitory Zadanie 3 Endoskopy Zadanie 4 Wieże endoskopowe Zadanie 5 Diatermie ERBE Zadanie 5a Diatermie EUROMED Zadanie 6 EKG Zadanie 7 Holtery Zadanie 8 Pompy infuzyjne Zadanie 9 Pulsoksymetry Zadanie 10 Sterylizatory Zadanie 10 a Sterylizatory BMT Zadanie 11 USG Zadanie 12 Sprzęt laryngologiczny Zadanie 13 Defibrylatory Zadanie 14 Zestaw artroskopowy Zadanie 15 KTG Zadanie 16 Spirometry Zadanie 17 Wagi Zadanie 17a Termometr wzorcowy Zadanie 18 Lampy do fototerapii Zadanie 19 Myjnie dezynfektory Zadanie 20 Materace monitory oddechu Zadanie 21 Inkubatory Stanowiska do resuscytacji Zadanie 22 Aparaty do badania słuchu Zadanie 23 Sprzęt okulistyczny Zadanie 24 Respiratory I Zadanie 24a Respiratory II Zadanie 24b Respiratory III Zadanie 25 Aparaty do znieczulania I Zadanie 25a Aparaty do znieczulania II Zadanie 25b Aparaty do znieczulania III Zadanie 25c Aparaty do znieczulania IV Zadanie 26 Zestawy endoskopowe Zadanie 27 Amnioskopy Zadanie 28 Mikrotom Zadanie 29 Ogrzewacz Zadanie 30 Lancetron Zadanie 31 Myjka ultradźwiękowa Zadanie 32 Myjnia endoskopów Zadanie 33 Wirówki laboratoryjne Zadanie 34 Analizator SIEMENS Zadanie 35 Analizator Biomerieux Zadanie 36 Mammograf Zadanie 37 RTG Quantum Zadanie 38 RTG SIEMENS Zadanie 39 RTG PRZYŁÓŻKOWE Zadanie 40 RTG ramię C Zadanie 41 TK Zadanie 42 Testy specjalistyczne Zadanie 43 kalibracja wzorcowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego Zadanie 44 Pośrednia radiografia cyfrowa czytniki płyt obrazowych RTG Zadanie 45 Stacja monitory lekarza RTG Zadanie 46 Wywoływarka zdjęć mammograficznych Zadanie 47 Regeneracja narzędzi chirurgicznych Przegląd sprzętu medycznego polega na ?czynnościach konserwacyjno przeglądowych a w szczególności: zebrania informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, oględzin aparatu, usunięcia zauważonych usterek, prac konserwacyjnych określonych przez producenta, regulacji i pomiarów kontrolnych, sprawdzenia działania aparatu napraw bieżących, zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami. w szczególności winien uwzględniać wymianę wszystkich podzespołów części zużywalnych lub wymagających wymianę zgodnie z zaleceniami producenta. ?przegląd zakończony zostaje raportem serwisowym i wpisem do dokumentacji eksploatacyjnej aparatu, podczas pierwszego przeglądu pracownik serwisu sprawdza kompletność dokumentacji aparatu. W miarę potrzeby dokumentacja aparatu uzupełniana jest przez serwis, legalizacjach jeżeli wymagane, w miarę potrzeby w ramach przeglądów będą prowadzone bezpłatne instruktaże dla użytkownika, wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego w urządzeniach podłączanych do sieci 230 V, zgodnie z normą PN EN 62353, oraz dostarczenie protokołu Zamawiającemu. Częstotliwość przeglądów aparatury medycznej wskazana jest wraz z opisem urządzeń dla każdego pakietu w Załączniku nr 9. Regeneracja narzędzi Zadanie nr 47 polega na rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji czyszczenie szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia naprawę -ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu wymianę części zamiennych zgodnych z najwyższymi standardami jakości wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli dotyczy konserwacja ustawianie pracy narzędzia chwytu, cięcia, itp. testy funkcyjne zgodnie z procedurą technologiczną identyczną jak dla nowych narzędzi trwałe oznakowanie elektrochemiczne lub laserowe trwałe, czytelne, odporne na działanie chemicznych środków do dezynfekcji narzędzi oraz czynniki sterylizujące głównie nasyconą parę wodną, co najmniej przez okres gwarancji- miejsca eksploatacji Ilości produktów, ich charakterystykę oraz parametry techniczno użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji asortymentowo cenowej stanowiących załączniki nr 9 oraz Załącznikach nr 1 i 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ. Ilości zawarte w załączniku Nr 9 są ilościami orientacyjnymi. Ilość lub i termin przeglądów konserwacji regeneracji dla poszczególnych urządzeń może ulec zmianie ze względu na awarie lub wycofanie danego urządzenia z użytku. Wykonawca nie będzie domagał się realizacji pełnej wysokości przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 9, a także nie będzie domagał się od Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych oraz składu chemicznego, postaci produktu i dawki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504210002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin reakcji na zgłoszenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozolawa.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach