Przetargi.pl
Dostawa żywności do stołówki Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu.

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3495630 , fax. 71 3495630
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu
  ul. Kamiennogórska 16 16
  54-034 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3495630, fax. 71 3495630
  REGON: 00070460000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności do stołówki Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do stołówki Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu, z podziałem na pakiety (części): PAKIET NR I - art. spożywcze - CPV - 15.80.00.00-6 PAKIET Nr II - warzywa i owoce - CPV - 01.10.00.00-8,15.33.00.00-0 PAKIET NR III - mięso drób, wędliny - CPV - 15.10.00.00-9 PAKIET NR IV - nabiał - CPV - 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3 PAKIET NR V - pieczywo CPV - 15.81.00.00-9 PAKIET NR VI - mrożonki CPV - 15.33.11.70-9 PAKIET NR VII - jaja CPV - 01.24.20.00-5 PAKIET NR VIII - ryby mrożone CPV - 15.22.00.00-6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający zestawienie ilościowo- asortymentowe pogrupowane w poszczególnych pakietach, rodzaj i charakterystykę zamawianej żywności, oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.oswdn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach