Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-800 Lubań, ul. Bankowa 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 671 12 20 , fax. 75 671 12 20
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Bankowa 8 8
  59-800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 75 671 12 20, fax. 75 671 12 20
  REGON: 23090730200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgiuk.luban.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100% własności Gminy Miejskiej Lubań

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w skład którego wchodzą następujące części zamówienia: PAKIET OC , w tym: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wraz z rozszerzeniami ochrony. Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ. PAKIET MIENIE , w tym : Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia w zakresie wszystkich ryzyk Zadanie 2 - Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń Zadanie 3 - Ubezpieczenie sprzętu budowlanego od uszkodzeń. Szczegółowy opis zamówienia określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665160000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: całkowita ilość równych rat przewidziana na spłatę całkowitej wartości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgiuk.luban.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach