Przetargi.pl
Roboty konserwacyjne na cieku p.n. Bartosz w km. 12+100-23+800, gm. Zagórów, powiat Słupca, woj. wielkopolskie

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Okólna 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2421075 , fax. 063 2432083
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
  ul. Okólna 59 59
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2421075, fax. 063 2432083
  REGON: 63128484200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjne na cieku p.n. Bartosz w km. 12+100-23+800, gm. Zagórów, powiat Słupca, woj. wielkopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty konserwacyjne na cieku pn. Bartosz w km 12+100-23+800 (11,700 km) - ręczne wykoszenie skarp w km 12+100-23+800 - hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% w km 15+050-15+550, 20+700-23+800 - mechaniczne odmulenie dna cieku przy szerokości dna do 1,4 m warstwą 20 cm w km 12+100-15+050, 15+550-16+700 - mechaniczne odmulenie dna cieku przy szerokości dna do 1,2 m warstwą 20 cm w km 16+700-20+700 - ręczne odmulenie dna cieku przy szerokości dna 1,4 m warstwą 20 cm w km 15+050-15+550 - ręczne odmulenie dna cieku przy szerokości dna 1,0 m warstwą 20 cm w km 20+700-22+060 - ręczne odmulenie dna cieku przy szerokości dna 0,8 m warstwą 20 cm w km 22+060-23+200 - ręczne odmulenie dna cieku przy szerokości dna 0,6 m warstwą 20 cm w km 23+200-23+800 - mechaniczne rozplantowanie wydobytego namułu po mechanicznym odmuleniu, - ręczne wycięcie krzaków na pow. 0,90 ha - porost gęsty - usuwanie gałęzi poprzez spalenie na miejscu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach