Przetargi.pl
Nr sprawy ROA.271.21.2011.ZP Dostosowanie budynku przedszkola w Zakrzewie do przepisów p. pożarowych - etap I .

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 061 8148092
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna 1c 1c
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 061 8148092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dopiewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr sprawy ROA.271.21.2011.ZP Dostosowanie budynku przedszkola w Zakrzewie do przepisów p. pożarowych - etap I .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. .Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie budynku przedszkola w Zakrzewie do przepisów p.poż. - etap I . Zakres prac to m.in. budowa schodów ewakuacyjnych , montaż systemu oddymiającego, przebudowa klatki schodowej I piętro, adaptacja części strychu na salę dydaktyczną. W związku z tym, że część robót będących przedmiotem niniejszego postępowania wykonywana będzie w trakcie roku szkolnego Zamawiający zwraca szczególną uwagę na takie zorganizowanie frontu robót i uwzględnienie ich w harmonogramie rzeczowo-finansowym , o którym mowa w § 4 wzoru umowy , aby możliwe było prowadzenie normalnych zajęć dydaktycznych. Przedmiotowe zadanie należy wykonać zgodnie z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową oraz wytycznymi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiary robót należy traktować jako elementy dodatkowe (pomocnicze) , a nie służące do obliczenia ceny ofertowej. 2. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Pod pojęciem parametry nie gorsze Zamawiający rozumie parametry o co najmniej takich samych lub wyższych standardach jakościowych, niż wskazane w dokumentacji. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy , okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 4. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 zł musi zostać złożone przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną