Przetargi.pl
Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 3B

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Okólna 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2421075 , fax. 63 2432083
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
  ul. Okólna 59 59
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2421075, fax. 63 2432083
  REGON: 00065864000034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 3B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym śródlądowych wód powierzchniowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego. Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie Nr 1 - Kanał Lichenek - 3,900 km Jest to ciek odprowadzający wody z terenów drenowanych jak i bagiennych wypływa z miejscowości Ozorzyn gm. Babiak. Ogólna długość cieku to 15,0 km w tym 6,0 km uregulowany z ujściem do rzeki Noteć. Do konserwacji przyjęto odcinek w km 0+000-3+900 w miejscowości Morzyce Stare, gmina Babiak częściowo przepływający przez tereny leśne. Na cieku w km 0+000-3+900 przewidziano następujące roboty: -ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów -mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulczerem na ciągniku -mechaniczne odmulenie warstwą do 30 cm w km 0+000-2+820 -ręczne odmulenie warstwą 20 cm w km 2+820-3+900 -rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu -ręczne ścinanie krzaków rosnących na skarpie cieku 1,0 ha -rozdrobnienie i usunięcie wyciętych krzaków przy pomocy rębaka 1,0 ha Zadanie Nr 2 - Kanał Lubiny - 9,157 km Kanał Lubiny wypływa z gruntów wsi Chojny gm. Koło i dalej płynie w kierunku toru kolejowego Poznań -Warszawa potem terenami zabudowanymi m. Koła poprzez ogródki działkowe do ul. Włocławskiej tu wpada do rurociągu ? 1,0 m należącego do Urzędu Miasta Koła i poprzez tereny miejskie jego trasa prowadzi do ul. Kolejowej dalej ul. Toruńskiej poprzez ul. Wiejską, wieś Ruchennę, Podlesie, Lubiny do rzeki Warcicy jako jej lewy dopływ. Do konserwacji przewidziano odcinek w km 0+000-10+800. Na terenie miasta zbiera ścieki burzowe i kanalizacyjne. Należy wykonać następujące roboty: -ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów -mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulczerem na ciągniku -mechaniczne odmulenie w km 0+000-6+100 - 6,1 km -rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu spycharką gąsienicową -ręczne odmulenie dna warstwą 20 cm - 3,057 km Zadanie Nr 3 - Pisia - 0,600 km Ujściowy odcinek cieku zlokalizowany jest na terenie działalności Rejonowego Oddziału WZMiUW w Koninie we wsi Domanin, mina Dąbie, powiat kolski. Do konserwacji przyjęto ciek w km 0+000-0+600, na którym należy wykonać następujące roboty konserwacyjne: -ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku -wygrabienie wykoszonych porostów -mechaniczne rozdrobnienie porostów ze skarp i dna mulczerem na ciągniku -odmulenie dna cieku koparko-odmularką -rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach