Przetargi.pl
Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 16 - Wrześnica

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, ul. Piekary 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6475221 , fax. 061 8525561
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
  ul. Piekary 17 17
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6475221, fax. 061 8525561
  REGON: 00065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji podstawowych w 2016 r. na obiekcie nr 16 - Wrześnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz urządzeń melioracji podstawowych, zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód: - Rzeka Wrześnica - 35,600 km Gmina: Kołaczkowo, Września Powiat: Wrzesiński
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium dla niniejszego zamówienia ustala się na kwotę: 13.100 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych). 2.Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert obejmujące cały okres związania z ofertą, z tym, że: 2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BGŻ S.A. o/ Poznań nr: 09 2030 0045 1110 0000 0112 9120 z adnotacją: WADIUM - przetarg EUM 3520/K/P-16/2016 2.2. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w dziale księgowości WZMiUW w Poznaniu, przy ul. Piekary 17, pokój nr 207-208 - wadia przyjmuje Alina Maćkowiak (lub w przypadku nieobecności - pok. nr 107 - Olga Skrzypczak-Sobkowiak lub Ewa Olczak). 3. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert wpłynęło na rachunek wskazany przez zamawiającego lub zostało złożone w księgowości zamawiającego. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 4.1 Pieniądzu (tylko przelew), 4.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 4.3 Gwarancjach bankowych, 4.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych, 4.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócony termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach