Przetargi.pl
Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 2A

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Okólna 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2421075 , fax. 63 2432083
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
  ul. Okólna 59 59
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2421075, fax. 63 2432083
  REGON: 00065864000034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 2A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym śródlądowych wód powierzchniowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi znajdujących się na terenie powiatu konińskiego. Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie Nr 1 - Kanał Powa - Topiec - 10,40 km Kanał Powa-Topiec będzie konserwowany w km 00+000 - 10+400 tj. na całej długości wynoszącej 10,40 km. Kanał Powa - Topiec zlokalizowany jest na terenie miasta Konina i na terenie gminy Krzymów. W ramach robót konserwacyjnych przewidziano : -wykoszenie porostów gęstych twardych i miękkich -wygrabienie -mechaniczne hakowanie -uporządkowanie terenu -ścinanie krzaków wraz z ich rozdrobnieniem. Kanał Powa - Topiec znajduje się na obszarze chronionym : Dolina Środkowej Warty. Zadanie Nr 2 - Czarna Struga Defet - zabudowa wyrw Planuje się zabudowę skarp i wyrw w km 15+550 - 15+750 na dł. 0,200 km w m. Biała oraz w km 18+280 - 18+500 na dł. 0,220 km w m. Królików. Łączna długość zabudowy skarp i 2 szt. wyrw wynosi 0,420 km. Roboty zlokalizowane są na terenie gminy Grodziec. W ramach robót konserwacyjnych przewidziano : -ręczne wykoszenie -zakup i transport gruntu -wykonanie z brzegu podwójnych opasek z kiszek faszynowych -rozkopanie skarpy , wyrównanie zakupionym gruntem i pozyskanym z cieku oraz wyprofilowanie skarpy -umocnienie skarp geowłókniną -wykonanie narzutu kamiennego i palisady z kołków faszynowych. -zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, wyrównanie, uporządkowanie i obsiew skarp. Czarna Struga Defet nie znajduje się na obszarach chronionych. Zadanie Nr 3 - Powa - 16,542 km Powa będzie konserwowana w km 00+000 - 09+100 na dł. 9,100 km oraz w km 13+800 - 21+ 242 na dł. 7,442 km. Łączna długość do konserwacji 16, 542 km. Wyłączono z konserwacji zbiornik Stare Miasto w km 9+100 - 13+800. Roboty zlokalizowane są na terenie gminy Stare Miasto. W ramach robót konserwacyjnych przewidziano : -wykoszenie ręczne porostów ze skarp cieku -wygrabienie wykoszonych porostów -hakowanie -ręczne ścinanie krzaków i rozdrabnianie rębakiem Powa w km 00+000 - 03+800 znajduje się na obszarach chronionych Dolina Środkowej Warty, pozostałe odcinki cieku nie znajdują się w obszarach chronionych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach