Przetargi.pl
Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 4B

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-510 Konin, ul. Okólna 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2421075 , fax. 63 2432083
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie
  ul. Okólna 59 59
  62-510 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2421075, fax. 63 2432083
  REGON: 00065864000034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych na terenie subregionu konińskiego w 2016 r. OBIEKT NR 4B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z utrzymaniem (konserwacją) w należytym stanie technicznym śródlądowych wód powierzchniowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego. Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie Nr 1 - Teleszyna Górna - 19,930 km Teleszyna Górna znajduje się na terenie powiatu tureckiego, swój początek bierze z węzła wodnego w m. Miłkowice przepływa przez gminy Kawęczyn, Dobra i Przykona. Jest głównym odbiornikiem wód z terenów zmeliorowanych w/w gmin oraz doprowadzalnikiem wody na potrzeby Elektrowni Adamów. Jej całkowita długość to 19,930 km. Rzeka Teleszyna Górna jest doprowadzalnikiem wody do Elektrowni Adamów w związku z czym jej konserwacja wymaga ścisłej współpracy z pracownikami elektrowni w celu uzgadniania okresów pracy pomp tłoczących wodę do koryta rzeki aby zapewnić ciągłości pracy elektrowni. W ramach prac konserwacyjnych przewiduje się wykonanie w km 00+000÷04+800 i 05+200÷20+330 to jest 19,930 km. -wykoszenie skarp mechaniczne z dokoszeniem ręcznym, -ścinanie krzaków ze skarp cieku, -mechaniczne hakowanie dna, -lokalnie odmulenie ręczne warstwą 20 cm. Zadanie Nr 2 - Pokrzywnica - 3,850 km Pokrzywnica znajduje się na terenie powiatu tureckiego. Swój początek bierze we wsi Słodków gmina Turek, przepływa przez gminę Tuliszków i uchodzi do rz. Powy. Jest głównym odbiornikiem wód z terenów zmeliorowanych w/w gminy oraz stawów rybnych w Grzymiszewie. Jej całkowita długość to 17,100 km. Prace utrzymaniowe przewiduje się wykonać w km 00+000 ÷ 03+850 co stanowi 3,850 km. W ramach utrzymania przewiduje się wykonanie następujących robót: -wykoszenie ręczne skarp cieku, -ścinanie odrostów krzaków ze skarp cieku, -oczyszczenie terenu po wycince krzewów i drzew przez rybakowanie rębakiem, -hakowanie dna cieku. Zadanie Nr 3 - Kanał Obrzębiński - 2,750 km Kanał Obrzębiński znajduje się na terenie powiatu tureckiego. Swój początek ma we wsi Grabieniec, gmina Turek, przepływa przez miasto Turek i uchodzi do rz. Kiełbaski Dużej na terenie gminy Turek. Jest głównym odbiornikiem wód z przyległych terenów zmeliorowanych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Turek. Jego całkowita długość to 5,480 km. W ramach prac utrzymaniowych przewiduje się wykonanie w km 00+000 ÷ 02+750 co stanowi - 2,750 km. -wykoszenie ręczne skarp cieku, -ścinanie odrostów krzaków ze skarp cieku, -oczyszczenie terenu po wycince krzewów i drzew przez rybakowanie rębakiem, -odmulenie mechaniczne i ręczne dna cieku warstwą 20 cm , -rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu. Zadanie Nr 4 - Targówka - 4,586 km Targówka znajduje się się na terenie powiatu tureckiego. Swój początek ma we wsi Grąbków, gmina Malanów, przepływa przez m. Cisew gmina Turek i uchodzi do rz. Kiełbaski Dużej na terenie wsi Kowale Księże, gmina Turek. Jest głównym odbiornikiem wód z przyległych terenów zmeliorowanych. Jego całkowita długość to 4,586 km. W ramach prac utrzymaniowych przewiduje się wykonanie w km 00+000÷03+400 i 03+492÷04+678 co stanowi - 4,586 km. -wykoszenie ręczne skarp cieku, -ścinanie odrostów krzaków ze skarp cieku, -oczyszczenie terenu po wycince krzewów i drzew przez rybakowanie rębakiem, -odmulenie mechaniczne i ręczne dna cieku warstwą 30 cm , -rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452464007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach