Przetargi.pl
Roboty konserwacyjne i remontowe w branży hydraulicznej w budynkach zarządzanych przez Administratora Sp. z o. o. w Giżycku

"Administrator" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4282962, 4282598 , fax. 087 4282962
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Administrator" Sp. z o.o.
  ul. Pocztowa 3 3
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4282962, 4282598, fax. 087 4282962
  REGON: 79037622000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.administrator-gizycko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o. zarządzająca nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwacyjne i remontowe w branży hydraulicznej w budynkach zarządzanych przez Administratora Sp. z o. o. w Giżycku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakres : - drobne naprawy i konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnej - usuwanie przecieków w instalacji wod.-kan. - oczyszczanie i udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych - konserwacja i naprawa instalacji c.o. i c.w. - konserwacje instalacji gazowej i wykonywanie okresowych pomiarów szczelności - remonty pustostanów - prowadzenie pogotowia technicznego do usuwania awarii w dniach świątecznych i wolnych od pracy oraz po godz. 1500 w dniach roboczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 PLN / słownie złotych: dwa tysiące 00/100 /. Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45 ust. 6 i 7, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej , z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. ). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO.BP.S.A. o/Giżycko nr 62 1020 4753 0000 0102 0003 8745 .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1. Art. 22 ust. 1 pkt. 1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; 2.Art. 22 ust.1 pkt. 2 Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby ,którymi będzie dysponował tj.: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom hydraulicznym stanowiącym przedmiot zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł zapewnią aby czynności objęte niniejszym zamówieniem były wykonywane przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zapewnią , aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( kierownik robót hydraulicznych ) 3.Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50. 000,00 PLN; 4.Art. 22 ust. 1 pkt. 4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisane w art. 24 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wymagane dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.Wymagane dokumenty: a.wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom hydraulicznym stanowiącym przedmiot zamówienia na łączną wartość nie mniejszą niż 200 000,00 zł z określeniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje itp.) ; b.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat - ich kwalifikacji zawodowych w wymaganych specjalnościach (instalacje wod.-kan., c.o., gaz- uprawnienia energetyczne E) oraz ich doświadczenia i wykształcenia -niezbędnych do wykonywania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności c.Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował do wykonania niniejszego zamówienia. d.kserokopia zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa( kierownik robót hydraulicznych )wraz z uprawnieniami i kserokopią uprawnień energetycznych D -instalacje i urządzenia gazowe 3.Wymagane dokumenty: polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min. 50. 000,00 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszcza się załączenie w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca zostanie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymagane w SIWZ kwoty, z zastrzeżeniem, że wybrany wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu. 4.Wymagane dokumenty: a.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organ ,wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert b.oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.administrator-gizycko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach