Przetargi.pl
Dostawa noża harmonicznego i bronchofiberoskopu w ramach Programu Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii DZZ-382-68/09

Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 532 6349 , fax. (089) 5326349
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony
  ul. Niepodległości 44 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 532 6349, fax. (089) 5326349
  REGON: 51065089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa noża harmonicznego i bronchofiberoskopu w ramach Programu Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii DZZ-382-68/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa noża harmonicznego i bronchofiberoskopu w ramach Programu Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii szt. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331621004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 3.1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy. 3.2) spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Sposób oceny spełniania warunków: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć wymagane niżej dokumenty : 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Wykonawcy zagraniczni zamiast w/w dokumentu składają odpowiedni dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z § 3.1.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2008 r. Nr Nr 188, poz. 1155) zamawiający informuje, iż w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda dostarczenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Opis sprzętu - zamawiający wymaga załączenia właściwych stron katalogu zawierających parametry oferowanego sprzętu. Załączone do oferty właściwe strony katalogu powinny jednoznacznie wskazywać na oferowany sprzęt, poprzez jego oznaczenie za pomocą numeru lub symbolu katalogowego (funkcjonującego u wykonawcy) oraz zawierać dane techniczne - w języku polskim. 2. Oświadczenie, że oferowany sprzęt posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że odpowiada on określonym przepisami prawa normom (certyfikat CE, zaświadczenie dopuszczające oferowany sprzęt do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i inne wymagane przepisami prawa dokumenty w języku polskim).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach