Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z likwidacją barier architektonicznych, polegające na remoncie pomieszczenia WC oraz dostosowaniu wejścia do budynku przy ul. Kochanowskiego 1 na potrzeby osób niepełnosprawnych

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8734200 , fax. 033 8232433
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8734200, fax. 033 8232433
  REGON: 07218342100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z likwidacją barier architektonicznych, polegające na remoncie pomieszczenia WC oraz dostosowaniu wejścia do budynku przy ul. Kochanowskiego 1 na potrzeby osób niepełnosprawnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 1.Remont pomieszczenia WC: a)demontaż urządzeń sanitarnych, b)wymiana okna w istniejącym otworze, c)wymiana drzwi wewnętrznych, d)wymiana opraw oświetleniowych, gniazd wtyczkowych natynkowych, puszek i wyłączników wraz z przewodami w istniejących bruzdach, e)tynkowanie wewnętrznych powierzchni, f)wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych wraz z licowaniem ścian, g)malowanie farbami emulsyjnymi, h)montaż osprzętu białego, i)montaż uchwytów wspomagających dla osób niepełnosprawnych. 2.Remont wejścia do budynku: a)wymiana drzwi wejścia głównego do budynku z drzwi dwuskrzydłowych na drzwi przesuwne sterowane fotokomórką o szer. 120 cm, fotokomórka podpięta zostanie do istniejącej instalacji elektrycznej, b)ułożenie na podeście wejściowym i schodach zewnętrznych płytek gress antypoślizgowych, mrozoodpornych, krawędzie stopni schodów będą wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem płytek. 3.Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych: a)pochylnia składa się z jednego odcinka o dł. 6,25 m i szer. 1,50 m z podestem o wym. 1,90 x 3,50 m oraz nachyleniem 8% (50 cm różnicy pomiędzy terenem a wejściem głównym), szerokość płaszczyzny ruchu 1,20 m z krawężnikami o wys. 0,07 m z obustronnym oporęczowaniem ze stali nierdzewnej dł. 22,5 mb z zachowaniem szerokości 1,10 m pomiędzy pochwytami. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych będzie mieć wymiary 1,90 x 3,5 m, poręcze będą posiadały pochwyty umieszczone na wysokości 0,75 i 0,90 m od płaszczyzny ruchu. Na poręczach zamocowane zostaną nakładki uniemożliwiające zsuwanie się po poręczy, prześwit pomiędzy elementami balustrady wynosił będzie 0,1 m. Nawierzchnia pochylni wykonana zostanie z metalowych kratek, poręcze będą przedłużone przed ich początkiem i za końcem o 0,30 m zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Pochylnia zamocowana zostanie w peckach betonowych o wymiarach 25x25x110 cm sztuk 14, b)ze względu na jedyną możliwość usytuowania podjazdu w miejscu gdzie ziemią przebiega kabel elektryczny zasilający przedmiotowy budynek nawierzchnia kratek będzie tak zamontowana aby można było ją zdjąć w celu dokonania ewentualnej naprawy kabla elektrycznego, c)zgodnie z warunkami TAURON przed przystąpieniem do prac wykonane zostaną przekopy kontrolne, celem dokładnej lokalizacji kabli, roboty ziemne w miejscu zbliżenia projektowanej pochylni z istniejącymi kablami energetycznymi prowadzone będą przy wyłączonej spod napięcia linii kablowej przy użyciu sprzętu ręcznego pod nadzorem Działu Wykonawstwa w Wadowicach, na kable zostaną założone osłony rurowe dwudzielne. 4.Montaż platformy przyschodowej jako urządzenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych: a)podłączenie platformy przyschodowej nastąpi do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. Platforma przyschodowa winna być sterowana przyciskowo, pilot na kablu spiralnym połączony z platformą jako opcja joystick. Udźwig 225 kg, prędkość ~ 0,1 m/s, przystanki 2, tor jazdy jako szyna prosta, długości do 15 m (długość biegu schodowego). Szyna winna być wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 100 mm, szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach nośnych do stopni schodów 160 mm. Platforma wykonana zostanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo, z podłogą antypoślizgową. Na ścianie zamontowane zostaną poręcze ułatwiające wjazd na platformę, natomiast na obu krawędziach platformy zamontowane zostaną płaskie rampy najazdowe ułatwiające wjazd wózka i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy-najazdu na wprost lub bokiem, system przeciw tnący. Platforma zawierała będzie dwie barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy oraz zamontowana zostanie blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione. Na platformie zamontowany zostanie przycisk STOP. Składanie i rozkładanie platformy - manualne STANDARD z bocznym najazdem. Podłoga bezpieczeństwa - system przeciwzgnieceniowy. Platforma montowana będzie wewnątrz budynku na słupkach do stopni schodów ich boków, lub ścian. Zasilanie jednofazowe 230 V AC, TN-S (bezp. + wyłącznik bezpiecznika 30 mA), napęd bateryjny na platformie 24 V, pobór mocy 0,5 kW. Wymiary platformy 850 x 750 mm. 5.Remont nawierzchni betonowej - utwardzenie przez ułożenie kostki betonowej: a)utwardzenie przez ułożenie kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem powierzchni 25 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach