Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia - Etap I.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-017 Opole, Minorytów
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 539 216, , fax. 774 539 216
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  Minorytów 3
  45-017 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 539 216, , fax. 774 539 216
  REGON: 27610400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cmjw@cmjw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach wraz z poprawą otoczenia - Etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: 1) przygotowanie terenu pod rozbudowę (wycięcie drzewa i krzewów), 2) rozbudowę obiektu istniejącego o pawilon wejściowy (w stanie surowym zamkniętym), z wykonaniem podkładu pod posadzki, tynków na mokro oraz części instalacji sanitarnych i elektrycznych, w zakresie zgodnym z przedmiarami wraz z zabezpieczeniem zakończeń podejść instalacyjnych oraz izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych budynku Muzeum. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) dokumentacja projektowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) przedmiary robót (określające zakres rzeczowy wykonania I etapu inwestycji), stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ 3. Zamawiający informuje, że przedmiotowe roboty stanowią pierwszy etap inwestycji, dla której muzeum posiada pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie budowlane. Ponadto Zamawiający uzyskał pozwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa (świerk srebrzysty) i 2 szt. żywotnika. Po stronie Wykonawcy jest wycięcie i zagospodarowanie wyciętego drzewa i krzewów. 4. Zamawiający opisał szczegółowo przedmiot zamówienia oraz określił wymagania w tym zakresie w przedmiarach robót, projekcie architektoniczno-budowlanym, i specyfikacji technicznej. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do wykonania wszelkich robót przygotowawczych (w tym wycinki drzewa i dwóch krzewów), porządkowych, utrzymania zaplecza budowy i dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zaznacza, iż w związku z krótkim terminem realizacji zamówienia oraz możliwością niesprzyjających warunków pogodowych zaleca się Wykonawcy pracę w systemie dwuzmianowym, w tym również pracę w soboty. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania zamawiającego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten - jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy i funkcje powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka, wydajność, moc, sprawność, gwarancja producenta, trwałość itp.) jakim powinny odpowiadać wyroby równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego: numer rachunku bankowego: 96 1020 3668 0000 5702 0416 2400 z dopiskiem: „Wadium: Przebudowa Łambinowic – etap I” lub zgodnie z art. 45 ustawy PZP w następujących formach: − poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; − gwarancjach bankowych; − gwarancjach ubezpieczeniowych; − poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm), 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą, w jednej kopercie, bądź w odrębnej kopercie z napisem „Wadium do oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, ul. Muzealna 4 – etap I” 4. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP. 5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 6 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku podpisywania oferty przez osoby upoważnione przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga załączenia do oferty pisemnego pełnomocnictwa lub upoważnienia do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach