Przetargi.pl
Rewitalizacja parku w Sadurkach

Gmina Miejska Nałęczów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-150 Nałęczów, al. Lipowa 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5014500 , fax. 081 5014500
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Nałęczów
  al. Lipowa 3 3
  24-150 Nałęczów, woj. lubelskie
  tel. 081 5014500, fax. 081 5014500
  REGON: 00052922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naleczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja parku w Sadurkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku w Sadurkach. Projekt zakłada wykonanie uporządkowania istniejącej zieleni, wykonanie nowych nasadzeń, drzew i krzewów, wykonania trawników i kwietników, rozmieszczenie elementów małej architektury, wykonanie i wyposażenie placu zabaw, wykonanie alejek spacerowych i placu centralnego z estradą - sceną mobilną, budowie oświetlenia parkowego oraz altany parkowej i galerii letniej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naleczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach