Przetargi.pl
Dostawa urządzenia do analizy substancji lotnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych. A-2401-4/14

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7445061 w. 110 , fax. 081 7445067
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
  ul. Doświadczalna 4 4
  20-290 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7445061 w. 110, fax. 081 7445067
  REGON: 00032638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipan.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia do analizy substancji lotnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych. A-2401-4/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do analizy substancji lotnych dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji projektu pn. Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, nieregenerowanego, nie będącego uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletnego i gotowego do użycia (tj. bez żadnych zbędnych i dodatkowych inwestycji), nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich. 2. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczne i użytkowe, możliwość zastosowania i funkcjonalność - zawarte w niniejszej SIWZ. 3. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres: 12 miesięcy. 4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 5. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 3 Wykonawca: 5.1 przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową przedmiotu zamówienia, 5.2 usunie niezwłocznie wszelkie wady w przedmiocie zamówienia, we własnym zakresie, 5.3 podejmie naprawę przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od dnia przesłania zgłoszenia usterki faksem lub mailem do serwisu Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać naprawę gwarancyjną w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis, przy czym w uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie tego terminu, wskazując przyczyny z jakich termin powyższy nie jest możliwy do dotrzymania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na okres naprawy gwarancyjnej, towaru zastępczego. 7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy przedmiotu zamówienia, przy czym Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po jej upływie, jeżeli zgłoszenie wady miało miejsce przed jej upływem. 8. W okresie gwarancji, wszelkie koszty związane w szczególności z: obsługą serwisową, naprawami, modyfikacjami, oględzinami, ekspertyzami, załadunkiem, transportem, rozładunkiem, dojazdami itp., ponosi Wykonawca. 9. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Rozwiązania równoważne: 1. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne. 2. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna tę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia tj. w załączniku nr 1 do SIWZ, których parametry techniczne i funkcjonalne są identyczne lub lepsze niż wskazane w ww. zał. do SIWZ. 3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ipan.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach