Przetargi.pl
Rewitalizacja otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu na dz. nr 949/3, 967/1, 968/2 i 976 w Ryglicach

Burmistrz Ryglic ogłasza przetarg

 • Adres: 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6541035 , fax. 014 6541054
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Ryglic
  ul. Rynek 9 9
  33-160 Ryglice, woj. małopolskie
  tel. 014 6541035, fax. 014 6541054
  REGON: 00054758900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu na dz. nr 949/3, 967/1, 968/2 i 976 w Ryglicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: Rewitalizacja otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu na dz. nr 949/3, 967/1, 968/2 i 976 w Ryglicach jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na: -Wykonaniu remontu nawierzchni drogi wewnętrznej i placu manewrowego; -Wykonaniu nawierzchni typu bezpiecznego na istniejącym placu zabaw; -Demontażu starej, dostawa i montaż nowej piaskownicy, dostawie i montażu dwóch ławek typu parkowego; -Wykonaniu dojazdu dla osób niepełnosprawnych; -Wykonaniu umocnienia skarpy między istniejącym ogrodzeniem i istniejących chodnikiem; -Przebudowie dojścia do budynku (schody terenowe, chodnik i bramka ogrodzeniowa) dla Publicznego Przedszkola w Ryglicach, w zakresie działek ewidencyjnych nr 949/3, 967/1, 968/2 i 976 zlokalizowanych w Ryglicach. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych zgodny z załączoną dokumentacją projektową obejmującą: A) Projekt budowlany pn. Rewitalizacja otoczenia Publicznego przedszkola w Ryglicach, gm. Ryglice, m. Ryglice, działki nr: 949/3, 967/1, 968/2 i 976, oprac. przez B. Siedlecka, marzec 2016 r. B) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji pn. Rewitalizacja otoczenia Publicznego przedszkola w Ryglicach, gm. Ryglice, m. Ryglice, działki nr: 949/3, 967/1, 968/2 i 976, oprac. przez B. Siedlecka, marzec 2016 r. C) Przedmiar robót dla inwestycji pn. Rewitalizacja otoczenia Publicznego przedszkola w Ryglicach, gm. Ryglice, m. Ryglice, działki nr: 949/3, 967/1, 968/2 i 976, oprac. przez B. Siedlecka, 16 marzec 2016 r. Pozostałe wymagania/ informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Wykonawca robót zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia po geodezyjnym wytyczeniu w terenie. 2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie to jest ostateczne i uwzględnia wszystkie roboty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający posiada prawomocne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. W związku z powyższym nie będzie stosowany dziennik budowy. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy/ kierownika robót posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (tekst. jedn. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1946 z późn. zm.) 5. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonującej placówki przedszkolnej. W dniach. 01.07.2016 - 31.07.2016r. placówka przedszkolna jest nieczynna. 6. Wykonawca robót zobowiązany jest do takiego etapowania i zabezpieczenia robót w uzgodnieniu z Dyrekcją Przedszkola, by minimalizować ich uciążliwość i wpływ na funkcjonowanie placówki przedszkolnej. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić / zorganizować we własnym zakresie zaplecze (w tym sanitarne) budowy, magazyny, media, dostawy i transport wszystkich materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić / zorganizować wywóz i utylizację wszystkich odpadów jakie powstaną w trakcie realizacji robót. 9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Dyrekcją Przedszkola i Zamawiającym i informowania o postępach robót. 10. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy na roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do dokumentacji projektowej przedmiaru robót. 11. Niezbędne dokumenty odbiorowe do dostarczenia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) Oświadczenie Kierownika budowy b) o zgodności i kompletności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i oraz obowiązującymi przepisami, c) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót i terenu sąsiadującego. d) Oświadczenie Wykonawcy lub Kierownika budowy o dostarczeniu wszystkich wymaganych SIWZ dokumentów odbiorowych. e) Protokół odbioru końcowego (ostatecznego) wykonanych robót. Do odbiorów częściowych robót zanikających lub ulegających zakryciu zastosowanie będą mieć protokoły odbioru częściowego. f) Kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót, uwzględniający ilości faktycznie wykonanych robót. g) Dokumentacją fotograficzną z przebiegu prowadzonych robót i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego), w trakcie robót oraz stanu po zakończeniu robót - w wersji elektronicznej w formacie JPG (kolor, rozdzielczość min. 3,0 Mpix) z nazwą pliku zawierającą datę w formacie rok_miesiąc_dzień oraz informację z jakiego etapu robót zdjęcie pochodzi h) Oświadczenie Dyrektora Przedszkola o doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego (poprzedzającego rozpoczęcie robót) - 1 oryginał. i) Wyniki pomiarów zagęszczenia / nośności podłoża, podsypek, podbudów. j) Dokumenty poświadczające jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości: deklaracje zgodności, Aprobaty Techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie, certyfikaty, atesty, wyniki prób i badan materiałów). k) Dokumentację powykonawczą zgodną z przepisami Prawa budowlanego i geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z informacją geodety o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tarnowie. Ilości Zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj.: projekcie budowlanym pn. Rewitalizacja otoczenia Publicznego Przedszkola w Ryglicach - roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu na dz. nr 949/3, 967/1, 968/2 i 976 w Ryglicach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ i pomocniczo w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Ryglicach, ul. Ks. J. Wyrwy 3 nr: 67 85890006 0050 0000 0084 0002. W tytule przelewu należy podać: Wadium do przetargu ZP.271.1.20.2016. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Uwaga: jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy zdeponować w oryginale w Urzędzie Miejskim w Ryglicach, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice na Dzienniku Podawczym - parter, a do oferty załączyć uwierzytelnioną kopię dokumentu wadialnego. 5. Zwrot i zatrzymanie wadium będzie następować na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ryglice.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach