Przetargi.pl
Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU ogłasza przetarg

 • Adres: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 271 30 88 , fax. 41 271 30 88
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCU
  Mirzec Stary 14
  27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 271 30 88, fax. 41 271 30 88
  REGON: 290415555
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugmirzec.sisco.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę – montaż do istniejącej klatki schodowej windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z częściową nadbudową podestu parteru i I pietra oraz przebudowę istniejących pomieszczeń w celu usprawnienia funkcji obiektu Ośrodka Zdrowia w Mircu. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie między innymi: 1) Roboty rozbiórkowe a) roboty rozbiórkowe (rozbiórka pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych oraz podłużnego podestu (rampy) wraz z balustradami, b) rozbiórkę daszka żelbetowego nad istniejącym wejściem i podestu wejściowego do klatki od strony południowej, c) demontaż okien kolidujących z rozbudową, d) skucie płytek gresowych na schodach i podejście przy wejściu głównym, e) skucie płytek w remontowanych pomieszczeniach (podłogi i ściany), f) rozbiórka części ścian działowych, g) demontaż okna rejestracji, h) demontaż ocieplenia ścian piwnic w rejonie podszybia projektowanej windy, i) wykucie otworu do zamontowania klapy dymowej w stropodachu klatki schodowej. 2) Prace budowlane a) nadbudowa parteru i piętra przy istniejącej klatce schodowej, b) budowa podszybia i zainstalowanie windy zewnętrznej samonośnej z trzema przystankami, c) przebudowa pomieszczeń parteru i I piętra, d) wykonanie nowych posadzek i malowanie wszystkich pomieszczeń, e) poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowej stolarki drzwiowej, f) montaż nowej ścianki przeszklonej w rejestracji (parter) i wymiana przeszklenia w punkcie szczepień (I piętro), g) zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych, h) roboty wykończeniowe wszystkich pomieszczeń ZOZ, i) wykonanie cokołu i montaż klapy dymowej w istniejącej klatce schodowej. 3) Przebudowę instalacji wewnętrznych: instalacji wod – kan., elektrycznych, gazowej i wentylacyjnej, instalacji co. 4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Zamówienie obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać terminów pośrednich, wynikających z harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Niedotrzymanie terminów pośrednich wykonania elementów robót wynikających z uzgodnionego harmonogramu rzeczowo finansowego zadani skutkować będzie naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). Termin realizacji zadania do 30.11.2018 r. W ww. terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez wad i usterek przedmiot umowy, skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane z realizacją zadania, w tym pozyskać na rzecz Zamawiającego Roboty stanowiące przedmiot zamówienia prowadzone będą w czynnych budynkach, dlatego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić harmonogram rzeczowo-terminowy robót, uzgodniony z Zamawiającym, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił załącznik do umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlano wykonawczych, projektach branżowych, projekcie umowy, przedmiarach robót, STWOiR stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. Dokumentacja projektowa opracowana została przez PRACOWNIA PROJEKTOWA – Architekt Janusz Gruszczyński, 26-110 Skarżysko Kamienna, Al. Piłsudskiego 36. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową o której mowa w art. 632 k.c. wystąpienie w trakcie prowadzenia prac większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie podstawą do zwiększenia wykonawcy wynagrodzenia w tego tytułu. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1. Zamawiający żąda dostarczenia zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia udowadniającego, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów (dokument składany na wezwanie Zamawiającego). W szczególności dokument powinien określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania określa załącznik nr 5A do SIWZ. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.2 ppkt. 1) do 4) - (dokument składany na wezwanie Zamawiającego). 3. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt od 7.2 ppkt. od 1) do 4). dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (dokument składany na wezwanie Zamawiającego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach